Titel Kategorie Datum
Die Christen en Geheime Bewegings Kerkbode 15 Julie 1964
Die gawe om te kan uitdeel Die Voorligter 1964
Die Christen en aardse besittings Die Voorligter 1964
Die Liberale Kerkreg en die Veelheid van Kerke NGTT 1964
Die Heidelbergse Kategismus Die Voorligter 1963
Die gee van tiendes Kerkbode, Referate 20 November 1963
Advies aan Beyers Naudé Persoonlik dokumente 1963
Rooms, Kollegialisties of Gereformeerd? Kerkbode 17 Julie 1963
Vaste aanstelling – Professor in Teologie Persoonlik dokumente 1963
Beroepbaarheid van Sendelinge Kerkbode 22 Mei 1963
Opmerkinge oor Sinodale Besluit Kerkbode 15 Mei 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband – II Kerkbode 3 April 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband Kerkbode 27 Maart 1963
Die bevestiging van huwelike en huweliksgebooie Kerkbode 20 Maart 1963
Die beroepbaarheid van sendelinge Kerkbode 6 Maart 1963
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd NGTT 1963
Repliek van prof. T. N. Hanekom Kerkbode 20 Februarie 1963
Korrespondensie: verweer teen resensie Kerkbode 20 Februarie 1963
Aandag vir die Kerk Gepubliseerde boeke 1963
Aandgesprekke Verwysings na WD Jonker 1963
’n Brief aan Doopouers Gepubliseerde boeke 1963
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal Verwysings na WD Jonker 1962
Die Beroepbaarheid van Sendelinge in Moederkerk Kerkbode 21 Maart 1962
Intreepreek Preke 1962
Die Transvaalse Sinode en die status van sendelinge Kerkbode 28 Junie 1961
Christelijke Encyclopedie Algemene Artikels 1961
Wat is ’n Sinode? Kerkbode 21 Maart 1961
Die nuwe Kerkorde – Pleidooi vir voorlopige aanvaarding Kerkbode 1 Februarie 1961
Ons toekoms en die Sending Preke 1961
Die ander kant van die saak – IV Kerkbode 14 September 1960