Titel Datum
Kandidate vir Studenterade 1951
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP 1952
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Resensie van Proefskrif 1955
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Aandgesprekke 1963
Behoud van status CFB Naudé – Eksamenkommissie besluit 1963
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Aug 1967 1967
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Beroep as Hoogleraar na Kampen, Nederland – Voorlegging aan Sinode 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Prof. W. D. Jonker 1968
Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen 1968
N.G. Leraar word Hoogleraar in Nederland 17 April 1968
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Mei 1968 1968
Ds P Visser en W Wiersma aan Moderamen – Algemene Sinode Amsterdam 1968
Over Zuid-Afrika, Nederland en de GOS 1968
WD Jonker – Afscheid en Inauguratie – Kampen 1968
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Feb 1969 1969
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Junie 1969 1969
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Oktober 1970 1970
Handelingen van het Curatorium (Kampen) Des 1970 1970
Koninkryk, Kerk en Kosmos 1989
Oordenking tydens gedenkdiens 2006
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker 2015
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van W.D. Jonker 2016