Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van vergiffenis …

DIE INVLOED VAN DIE LEER
AANGAANDE GOD OP DIE OPVATTING VAN
DIE VERGIFFENIS VAN SONDES IN DIE
TEOLOGIE VAN SCHLEIERMACHER,
RITSCHL EN BRUNNER

WD Jonker

Voorgelê ter vervulling van ’n deel van die vereistes vir die graad BD (B Div) in die Fakulteit van Godgeleerdheid (Afdeling B), Universiteit van Pretoria, PRETORIA.

1 September 1951

Download the PDF file .