’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus Evangelie

’N WAARDERING VAN ULFILAS SE VERTALING VAN DIE EERSTE HOOFSTUK VAN MARKUS SE EVANGELIE, MET VERWYSING NA ENKELE ANDER PLEKKE, ’N VERGELYKENDE STUDIE

deur

WILLEM DANIEL JONKER

Voorgelê ter vervulling van ’n deel van die vereistes vir die graad van
MAGISTER ARTIUM

in die
FAKULTEIT VAN LETTERE EN WYSBEGEERTE
aan die
UNIVERSITEIT VAN PRETORIA,
PRETORIA

Januarie 1952

Download the PDF file .