In Nederland gepromoveer

IN NEDERLAND GEPROMOVEER

Kerkbode, 27 April 1955, p 533.

Volgens ’n persberig het teologiese kandidaat WA Jonker van die Teologiese Fakulteit in Pretoria op 1 April j.l. sy doktorsgraad in die teologie aan die Vrije Universiteit , Amsterdam, met onderskeiding verwerf op grond van’n proefskrif oor die onderwerp: “Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie”. Prof GC Berkouwer het opgetree as promotor. Ons wens dr Jonker van harte geluk met die voorspoedige voltooiing van sy studies in die buiteland en heet hom en sy gesin van harte welkom in ons vaderland, waar hulle hoop om op 29 deser aan te kom. Ons vertrou dat sy voortgesette teologiese studie in die vreemde vir homself en ook vir ons kerk veel sal beteken wanneer hy binnekort in die bediening te staan kom.