Amptelike berig: Legitimasie

1955 – 29 Junie – Amptelike berig
N.H. OF G. KERK, TRANSVAAL

LEGITIMASIE, DR. W. D. JONKER

1955

Ondergetekende verklaar hiermee dat Willem Daniel Jonker, Th.D., deur die Eksamen-kommissie van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, na ondersoek, toegelaat is tot die evangeliebediening.  Hy word hiermee beroepbaar verklaar in die Gefedereerde N.G. Kerke.  Dr. Jonker se voorlopige adres is: P/a ds. Beyers Naudé, Potgieterstraat 77, Lindleyplein, Potchefstroom.
Pretoria,
22 Junie 1955.
F.E. O’ B. GELDENHUYS,
Scriba, Eksamenkommissie.