Waarnemende Actuarius Synodi

BENOEMING DR. W. D. JONKER, AS WAARNEMENDE ACTUARIUS SYNODI
Die Kerkbode, lxxxv(2), 13 Januarie 1960, 81

Vanweë die betreurde afsterwe van dr. L. V. Rex is dr. W. D. Jonker deur die moderatuur benoem as waarnemende actuarius synodi tot die vergadering van die Sinodale Kommissie in April 1960.  Sy adres is Dwarsboomstraat 1 Potchefstroom (tel. 2059)
F. H. J. Kriel, Scriba Synodi, Standerton, 30 Des. 1959.