Die vier eeue van troos – Preekbundel oor die Heidelbergse Kategismus

DIE VIER EEUE VAN TROOS
Preekbundel oor die Heidelbergse Kategismus

onder redaksie van Prof HDA du Toit
met medewerking van professore en oud-studente van die Teologiese Fakulteit, Afd B, Universiteit van Pretoria.

NG KERK·UITGEWERS Kaapstad  Pretoria, Januarie 1963

WD Jonker skryf:
Sondag 26: Die Heilige Doop
Sondag 27: Gods bedoeling met die doop
Sondag 28: Die Heilige Nagmaal

Download the PDF file .