Beroepbaarheid van Sendelinge

BEROEPBAARHEID VAN SENDELINGE
W D Jonker
Johannesburg
Die Kerkbode, xci(21), 22 Mei  1963, 724

Aangesien die Sinode van Suid-Transvaal, wat so pas sitting was, my interpretasie in verband met die beroepbaarheid van sendelinge na moedergemeentes ten volle onderskrywe het, ag ek dit nie nodig om verder te antwoord die korrespondensie wat daaroor in Die Kerkbode gevoer is nie.

Ter inligting van die kerk in wyer verband kan ek hier alleen daarop wys dat die Sinode ook besluit het dat alle sendelinge binne die resort van hierdie Sinode wat nie reeds deur beroepbaarheidverklaring van die Kaapse Sinode geraak word in die toekoms ook in die moederkerk beroepbaar sal wees.  Daarmee is uitvoering gegee aan die versoek van die Algemene Sinode van Oktober 1962.  Sodra die Sinode van Noord-Transvaal ’n gelyk luidende besluit geneem het en die gesamentlike Eksamenkommissie van die twee Sinodes gekonstitueer het, sal die formaliteite en die publikasie in verband daarmee amptelik kan plaasvind.