Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Aug 1967

Verwysing na WD Jonker – benoeming as hoogleraar.

Uittreksels uit:

HANDELINGEN VAN DE
BUITENGEWONE VERGADERING
VAN HET CURATORIUM DER THEOLOGISCHE HOGESCHOOL MET DE HOOGLERAREN, OP 22 AUGUSTUS 1967

ARTIKEL 1
De president, ds P Visser, opent de vergadering, hij gaat voor in gebed, leest voor Psalm 127.

ARTIKEL 2
De president verwelkomt de aanwezigen. Ds de Boer kan niet present zijn wegens ziekte; zijn secundus, ds MP van Dijk, vervangt hem. Prof Plomp is verhinderd wegens een keelaandoening en prof. Wytzes wegens het moeten bijwonen van herexamina.

ARTIKEL 3
Prof Ridderbos doet namens het college van hoogleraren mededeling van de aanbeveling voor de benoeming van een hoogleraar in de ambtelijke vakken. Unaniem wordt voorgedragen dr WD Jonker, predikant bij de Ned Geref Kerk van Zuid-Afrika. Na bespreking besluit het curatorium met algemene stemmen zich achter deze aanbeveling te plaatsen en dr Jonker ter benoeming voor te dragen aan de Generale Synode, Amsterdam 1967.

ARTIKEL 4
Verslag wordt gedaan van de bespreking met Commissie VI van de Generale Synode 1967, waaraan van de kant van de hogeschool hebben deelgenomen de professoren Koole (rector) en Hartvelt, de heren Wielenga en Veenendaal, en ds Visser. De conclusie van de bespreking was, dat men overtuigd was van de noodzakelijkheid van het in het rapport van curatoren voorgestelde. Ten aanzien van de begrotingen voor 1968 en 1969 zal een aparte nota bij Commissie VI van de synode worden ingediend.