Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Mei 1968

Verwysing na WD Jonker:
Tweede benoeming en verwagte aankoms in Kampen.

Uittreksels uit:

HANDELINGEN VAN DE
HONDERD-ZEVEN-EN-TWINTIGSTE VERGADERING
VAN HET CURATORIUM VAN DE THEOLOGISCHE HOGESCHOOL
MET HET COLLEGE VAN DOCENTEN IN DE KLEINE AULA TE KAMPEN, OUDESTRAAT 6
op 27 en 28 Mei 1968

ARTIKEL 1
De president van het Curatorium, ds P Visser, opent de vergadering, hij leest voor Jesaja 12 en gaat voor in gebed.

ARTIKEL 2
De president heet de curatoren en de docenten welkom. Van de curatoren is afwezig ds WHJ de Boer, wegens een reis naar Israel; hij is vervangen door zijn secundus, ds MP van Dijk. Een bijzonder woord van welkom wordt gericht tot dr AG Honig, benoemd hoogleraar voor de zendingsvakken.

De president memoreert het overlijden van de emeritus-hoogleraar dr K Dijk, van de predikanten Y van der Zee en AJ Fanoy, die beide als curator hebben gefungeerd, en van de heer T Bakker, de vader van prof dr JT Bakker. Hij vermeldt met dankbaarheid de benoeming van dr WD Jonker te Johannesburg ZA, als hoogleraar voor de ambtelijke vakken, en die van ds KA Schippers te Amersfoort als predikant in algemene dienst voor de meer op de praktijk gerichte opleiding. Hij feliciteert prof dr ADR Polman met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, hij wenst ds D van Enk geluk met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en met zijn herstel na een operatie, hij vermeldt de benoeming van ds PN Kruyswijk tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en het vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van ds WHJ de Boer.

ARTIKEL 3
De notulen van de buitengewone vergadering van 6 oktober 1967 warden vastgesteld en getekend.

Naar aanleiding van deze notulen wordt besloten tot een samenspreking tussen docenten en curatoren op DV 17 oktober 1968, in de Stadsherberg te Kampen.

ARTIKEL 19
Het rapport van de archivaris wordt onder betuiging van dank aanvaard (Bijlage IX).

ARTIKEL 20
Het rapport van de commissie voor de gebouwen van de hogeschool wordt besproken (Bijlage VII). Het wordt goedgekeurd, onder dank voor de leden van de commissie. Het voorstel om een commissie-nieuw­ bouw in te stellen wordt aanvaard.

ARTIKEL 21
Prof dr JL Koole deelt mee, dat hij aan het Studiefonds niets heeft gedaan. De steunverlening aan de studenten verloopt geheel volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap, via het bureau van de hogeschool. Deputaten ad Art 20 K.O. hebben gevraagd het fonds aan hen over te dragen; nader beraad hierover zal volgen, hieraan zal prof. Koole deelnemen. Op grond van het accountants­ rapport van dr J Moser wordt de penningmeester gedechargeerd van zijn beheer over het fonds (Bijlage VI).

ARTIKEL 22
Prof dr HN Ridderbos rapporteert over het Timmerman-fonds. Er is geen steun verleend. Het fonds was per 31 december 1967 toegenom ep met een bedrag van f 2.832,7.4 Prof Ridderbos ontvangt onder betuiging van dank decharge.

ARTIKEL 23
Behandeld wordt het verslag van de commissie ter voorbereiding van de Hogeschooldag 1968 (Bijlage X). De commissie wordt bedankt voor haar arbeid. Aan de nieuwbenoemde commissie wordt wijsheid toege­ wenst, omdat het geen sinecure is een goed programma voor een hoge­ schooldag op te stellen.

ARTIKEL 24
Verwacht wordt, dat dr WD Jonker en zijn gezin op 26 juni 1968 in Nederland zullen aankomen; te zijner tijd zullen zij het huis, waarin ds G Brinkman heeft gewoond, kunnen betrekken. 8 oktober 1968 wordt genoemd als streefdatum voor het afscheidscollege van prof dr ADR Polman en voor de inauguratie van dr WD Jonker. Het afscheidscollege van prof dr H Bergema wordt bepaald op dezelfde dag als de inauguratie van dr AG Honig: 1 oktober 1968, DV De overgang van prof dr JT Bakker van de ambtelijke vakken naar de dogmatologische vakken zal zonder inauguratie plaats hebben.