WD Jonker aanvaar beroep na Stellenbosch – 1970

WD Jonker word benoem as Hoogleraar aan die Teologiese Fakulteit van Stellenbosch en dien sy bedanking in as Hoogleraar van die Teologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Kampen).

12 November 1970