Welkom terug in Suid-Afrika

WELKOM, PROF WD JONKER!

Die Kerkbode, 21 Julie 1971, p 77

Aan die begin van die komende semester neem prof dr WD Jonker sy taak as hoogleraar in die Dogmatologie-vakke aan die Kweekskool op Stellenbosch op. Graag verwelkom ons hom terug in ons vaderland en verseker hom van ons dankbaarheid dat sy besondere gawes beskikbaar kan wees vir die opleiding en toerusting van ons eie evangeliedienaars. Prof Jonker was nie baie lank aan die personeel van die Teologiese Skool te Kampen verbonde nie, maar in dié tyd het hy ’n besondere plek verower in die harte en dunk van kollegas in Nederland. Toe die beroep na Stellenbosch op hom uitgebring is, het kerkleiers aldaar die hoop uitgespreek dal sy dienste nog lank vir Kampen behoue sou bly. “Prof Jonker heeft in de korte tijd dat hij hier werkzaam is, zich een grote achting en veel vertrouwen verworven”, skryf Gereformeerd Weekblad (6–11–1970) en gaan voort: “Zijn optreden aan de Theologische Hogeskool was in alle opzichten een succes. Zijn bekwaamheid, zijn vastheid van beginsel en zijn openheid van karakter en geestesstructuur, brachten dit vanzelf met zich mee. Het zou voor ons een moeilik te herstellen verliez zijn als hij ging.

Noudat prof Jonker die beroep aanvaar het en na ons terugkeer, word met nog groter waardering en lof van sy werk en invloed in Nederland gewag gemaak. Van hom het verskeie belangwekkende artikels in tydskrifte in Nederland verskyn en hy het daar met groot gesag meegespreek by kerklike byeenkomste oor teologiese vraagstukke rondom die erediens. Dit is duidelik dal sy kollegas in Nederland hom aan Stellenbosch gun, maar dat hulle opreg jammer is om hom af te gee.

Ons twyfel nie daaraan nie dat hy op Stellenbosch geliefd sal wees en dat hy vir sy goeie werk waardering sal ontvang.