Jesus meer as ‘n profeet

JESUS MEER AS ’N PROFEET

(Enkele gesigspunte rakende die gesprek tussen Christene en Moslems oor Jesus)

Saamgestel deur:
JA Naudé
A van Solms
WD Jonker – p 150 – 193

 Uitgegee op las van die
Sinodale Publikasies van die NGSK in SA
NG Sending-Uitgewers
Bloemfontein
1974

Download the PDF file .