Dit gaan om Jesus

DIT GAAN OM JESUS
Die Burger, 6 Desember 1980, bladsy 12

In die werke wat aan die Kersfees voorafgaan, is dit gebruiklik dat die Christelike Kerk homself besig hou met prediking oor die geboorte van Jesus. Uit die aard van die saak gaan dit daarby nie maar net om die gebeurtenis in Bethlehem as sodanig nie, maar om die betekenis van Jesus as persoon. Die gebeurtenis van sy geboorte kan immers eers in sy volle gewig sigbaar word as ons verstaan wie Jesus is.

Die hele Nuwe Testament is geskryf om op talle verskillende manier vir ons uit te spel wie Jesus is. Die Evangelies doen dit deur die verhaal te vertel van sy geboorte, sy prediking, sy wonderdade, sy lyding en dood, sy opstanding en verheerliking.

Die boek Handelinge en die briewe vertel die verhaal verder en laat ons begryp dat hierdie Jesus nie maar net ’n historiese figuur was wie se rol in ’n kort tyd uitgespeel is nie, maar die lewende Heer wat werksaam teenwoordig is deur sy Gees in die gemeente en in die wêreld.

Die boek Openbaring sluit die Bybel af met ’n magtige getuienis aangaande Jesus, die Lam geslag vir die sonde van die wêreld, wat terselfdertyd die Regter is oor die lewende en die dode, die Voleinder van alle dinge.

Dit gaan in die Bybel dus om Jesus. Gaan dit dan nie in die Bybel oor God nie? Natuurlik! Maar die Bybel wil ons laat verstaan dat die ware God alleen reg geken kan word deur Jesus.

Baie mense het ’n vae Godsbegrip. Hulle sê eerlik dat hulle nie godloënaars is nie, omdat hulle glo dat daar “iets” moet wees wat ons aardse bestaan te bowe gaan. Baie dink dat hulle iets van God kan leer ken uit die natuur of die geskiedenis, en daar is talle godsdienste in die wêreld wat met alle erns God probeer dien soos hulle meen dat Hy geken kan word uit die mens se eie ervaring of uit sy gevoel van nietigheid en skuld of uit sy besef van die oneindige. Daar is klaarblyklik so iets as ’n algemene Godsbesef wat homself altyd weer aan die mens opdring, en die meeste mense bly daarby staan.

Maar die Bybel sê vir ons dat ’n mens God nie op dié maniere reg kan leer ken nie. As ’n mens God wil leer ken, moet jy na Jesus kyk. Net in Jesus het God sy gesig aan ons getoon. Buite Jesus om bly dit by ’n vae Godsbesef, maar deur Jesus openbaar God aan ons wie Hy is en hoe Hy is. Só eksklusief is die Christelike boodskap. Dit gaan werklik om Jesus. In Hom het ons God of ons het Hom nie.

Dit is nie genoeg om te dink dat daar darem “iets” is bo en behalwe die aardse werklikheid nie. ’n Mens moet God in Jesus leer ken. In Hom alleen is daar vergiffenis, is daar ’n ontmoeting met God, is daar ewige lewe.

Presies dit is vir baie mense die aanstootlike van die Bybel. Hulle sou Jesus nog kon aanvaar as een groot profeet tussen baie ander, maar nie as die een Woord van God, die finale en onoortreflike Woord van God aan die wêreld nie. En tog is dit presies wat van ons gevra word. – WDJ