Hulle het gespot

Die Burger, 11 April 1981, bladsy 8
HULLE HET GESPOT

Dit bly een van die pynlikste aspekte van die lyding van Jesus dat die mense rondom die kruis Hom bespot en gehoon het. Die Evangelies maak herhaaldelik melding daarvan hoe die lede van die Joodse Raad, die soldate, die owerpriesters en Skrifgeleerdes, die omstanders by die kruis, ja selfs die een mede-kruiseling van Jesus, Hom gesmaad, uitgetart en bespot het.

Van alles wat ’n mens ’n medemens in jou arrogansie en liefdeloosheid kan aandoen, is sarkasme en spot waarskynlik die krenkendste. Dit sny diep in tot in die murg, omdat dit die mens in sy menslikheid op ’n wyse aantas wat veel erger is as enige vorm van hardhandige aggressie. Dit is vernederend op ’n onformuleerbare wyse, omdat dit ’n uitdrukking is van veragting, geringskatting en ’n verwerping vanuit ’n houding van meerderwaardigheid wat vir die prooi van die spot onuitstaanbaar is.

Juis omdat die mens ’n geestelike natuur het, omdat hy so anders is as die dier, omdat hy op gemeenskap afgestem is, omdat hy behoefte het aan erkenning en aanvaarding, omdat hy die beeld van God is, is spot die mees vernietigende manier om met hom om te gaan.

Daarom kan dit ’n sondige mens blind maak van onkeerbare woede, omdat hy dit ervaar as die wreedste vorm van pyniging wat hom deur ’n medemens aangedoen kan word. Spot is iets duiwels, en as ’n mens ’n medemens die ergste denkbaar wil aandoen, dan bespot jy hom, omdat jy hom daarmee op ’n wyse aantas wat hom tot in die diepste vesels van sy bestaan grief.

Daarom het Jesus ook onder die spot van die mense gely. Ons moet nie dink dat Jesus, omdat Hy as Middelaar waarlik die Seun van God en dus God-self-in-die-vlees was, minder gely het as wat ons onder sulke dinge as spot ly nie. Eerder moet ons sê dat Hy meer daaronder gely het as ons. Ons is so verdoof deur die sonde en ons word so verblind deur ons eie haat, dat ons die spot van ’n vyand in ’n sin nog op die koop kan toeneem. Maar Jesus staan in die reinheid van sy siel, met die goddelike liefde teenoor hierdie spot en hoon. Liefde wat gekrenk word, is ’n groter lyding as haat wat gevoed word. Liefde is weerloser teenoor lyding, omdat dit soveel suiwerder is, soveel dieper kan aanvoel, soveel meer gekrenk kan word.

In die spot van die mense met Jesus rondom die kruis-gebeurtenisse kom die vreeslikheid van die menslike reaksie op God se liefde na vore. Want in Jesus het ons met die hart van God te make. Hy maak sy hart vir ons oop, sy bloeiende hart. En ons weet van geen beter reaksie daarop as om daarmee te spot nie.

Maar kyk nou na die wonder van die liefde. Enige sondige mens sou hier fel terug-gehaat het, al was dit in die magteloosheid van die knersende tande en die vloek op die sterwende lippe. Jesus triomfeer egter in die almag van Gods liefde. Waar ons sou gevloek het, seën Hy. Selfs in die smart van die bespotting laat Hy die wêreld nie los nie. Dit is die evangelie. – WDJ