Ook dit is nodig

OOK DIT IS NODIG
Die Burger, 30 Mei 1981, bladsy 8

Dit is merkwaardig hoe taai en onuitroeibaar die geloof in die vermoëns van die mens is. Dit geld nie net vir diegene wat openlik humanisties in hulle denke is nie, maar selfs ook vir baie Christene dat hulle die egte diepte van die mens se ellende – en dus ook van sy radikale onvermoë tot die goeie – voortdurend relativeer.

Dit kom na vore in die opvatting dat die mens self in staat daartoe is om tot God te kom, Hom te kies en in Hom te glo, as hy maar net goed daaroor ingelig word en in duidelike taal daartoe aangespoor word. Sulke Christene bely graag dat God in sy liefde sy Seun aan ons gegee het om versoening te doen vir ons sondes. Hulle is egter van mening dat dit verder by die mens se verantwoordelikheid berus om self die versoening te kies en deur ’n ware geloof aan te neem wat Christus vir ons gedoen het.

Daarmee misken sulke Christene egter die diepte van die mens se ellende. Die sondaar kán hierdie verantwoordelikheid nie nakom nie. Afgesien daarvan dat hy uit homself nie eens kan verstaan waarom dit in die verhouding tussen hom en God gaan nie, en dat hy onmoontlik tot ’n egte besef van sy verlorenheid en behoefte aan die verlossing kan kom, is dit vir hom nie moontlik om tot ’n ware geloof in Christus te kom nie. Hy is blind en doof vir geestelike dinge. Die Bybel gebruik selfs sulke krasse taal as dat hy dood is in sy sonde en misdade.

As die evangelie vir ’n verlore mens tot redding moet dien, is dit nodig dat daar iets méér met hom moet gebeur as maar net dat die evangelie aan hom verkondig moet word. Sy hart moet vir die evangelie geopen word. Hy moet ’n insig kry in sy eie verlorenheid. Sy wil moet aangeraak word en omgebuig word. Die geloof moet in hom gewek word. Hy moet vrygemaak word om homself te kan bekeer.

Presies dit is nou wat die Heilige Gees in die mens se verlossing doen. Hy doen in en aan die mens wat nodig is om hom tot Christus te laat kom. As Hy dit nie doen nie, sal die mens nooit tot verlossing kan kom nie. Elkeen wat dit aan die mens se eie vermoëns toeskryf om self tot geloof en bekering te kom, misken die werk van die Heilige Gees. Hy misken en daarmee ook dat die mens se verlossing van begin tot einde die werk van God is. Nie net die liefde van die Vader wat sy Seun gegee het nie, en nie net die genade van die Here Jesus Christus wat Homself in ons plek gestel het nie, maar óók die gemeenskap van die Heilige Gees wat ons in innerlike herskep, is noodsaaklik vir die verlossing.

Daarom is die belydenis van die Drie-eenheid van God vir die Christendom van wesenlike belang. Die hele boodskap van die evangelie staan en val daarmee. Kersfees, Goeie Vrydag, Paasfees en Hemelvaart is vir ons, hoe geweldig in hulleself, niks werd as Pinkster nie daarby kom nie. Eers deur die Heilige Gees raak die heil ons persoonlik en word ons ingetrek in die gemeenskap met God. God kan net deur God self geken word. Ook ons kan God slegs ken deur ’n daad van God self – God die Heilige Gees. – WDJ