Dit is die toets

DIT IS DIE TOETS
Die Burger, 10 Julie 1982, bladsy 10

Dit is dikwels nie so eenvoudig om te onderskei tussen ware en valse godsdienstigheid nie. Op die oog af kan ware en valse geloof nogal baie eenders lyk.

Ook valse geloof kan vroom praat en ’n bepaalde ywer vir godsdienstige handelinge en pligpleginge hê. Veral is dit waar dat valse en ware geloof dit met mekaar gemeenskaplik het dat albei toevlug en beskerming by God soek. Ook ’n mens met valse geloof kan bid, selfs ernstig bid om Gods bewaring en beskerming, om Gods seën op tydelike gebied en om verlossing uit doodsgevaar.

Maar tog is daar ’n hemelsbreë verskil tussen ware en valse geloof. Die ware geloof word gekenmerk deur sy sedelike erns. Valse geloof is slegs geïnteresseerd in God se hulp, maar sonder die verlange om Gods wil te doen. Valse geloof lei daarom nie tot berou oor sonde, tot bekering en ’n duidelike breuk met wat verkeerd is nie. Dit begeer van God beskerming, maar nie werklik verlossing van sonde nie. Dit vra van God geborgenheid om op die eie weg te kan voortgaan, sonder die bereidheid om verander te word.

Dit is tipies van die heidense Godsgeloof. Dit is egter ook tipies van ’n soort bygelowige Godsgeloof, wat God wil opeis vir groot ’n gelukbringer wat ons moet help om ons eie planne te laat slaag, sonder dat ons bereid word om by Gods planne in te skakel. Daarom kan valse geloof wel ’n beroep doen op Gods barmhartigheid en liefde, maar sonder die bereidheid om Gods liefde met weerliefde te beantwoord of om aan die medemens iets deur te gee van die liefde wat van Gods kant ontvang word. Die toets vir ware geloof is of dit in homself die verlange dra na die ware lewe van gehoorsaamheid aan Gods wil, na vryheid van sonde en na die oorwinning daaroor. Ware geloof speel nie ’n spel met God nie. Dit neem God ernstig op ter wille van Homself. Daarom is ware geloof onverenigbaar met sedelike laksheid, terwyl dit kenmerkend van valse geloof is dat dit enersyds vroom kan praat, maar andersyds tog verenigbaar is met ’n fundamentele onverskilligheid met betrekking tot die wil van God vir ons sedelike lewe.

Daarom het die Here Jesus so uitdruklik gesê dat nie elkeen wat “Here, Here” sê, gered sal word nie, maar slegs hy wat die wil van die Vader doen (Matteus 7:21). Die bedoeling van die uitspraak van Christus is nie dat ’n mens deur jou eie goeie werke die verlossing moet verdien nie, want dit is onmoontlik. Dit is egter bedoel om te sê dat as ’n mens se geloof in God geen betekenis vir jou lewe het as dit jou nie sedelik verander en aan Gods wet gehoorsaam maak nie – selfs al is ons gehoorsaamheid altyd gebrekkig – daardie geloof nie die regte artikel kan wees nie.

Dit is wat die apostel Jakobus ook bedoel as hy sê dat geloof sonder werke, dood is. Valse geloof misbruik God, maar ware geloof gehoorsaam Hom. – WDJ