Dit kom van God

DIT KOM VAN GOD
Die Burger, 25 September 1982, bladsy 10

Dit is een van die grootste stukkies wysheid wat ons kan leer, as ons verstaan dat ons lewe in ’n voortdurende betrokkenheid met God geleef word en dat die dinge wat oor ons lewensweg kom, nooit sonder sy wil of toelating daaroor kom nie.

As ons dit maar kan onthou wanneer ons om die een of ander rede in ’n ernstige krisis beland, sal dit ons help om die krisis anders te hanteer as wat ons dit van nature sou wou doen. Van nature is ons geneig om in ’n krisissituasie kwaad of paniekerig te word, gefrustreerd en ongeduldig, opstandig of moedeloos. Al na gelang van die aard van die situasie kan ons maklik in selfbejammering verval of in roekelose dwaasheid wil maak en breek.

Maar as ons kan leer om altyd te onthou dat sulke situasies nie maar toevallig op ons weg kom nie, maar op die een of ander manier uit die hand van God tot ons kom, sal dit ons help om met meer wysheid daarin op te tree. As ons mooi luister, sal ons agter die dinge wat ons lewensgang so woes versteur en ons van stryk bring, die fluisterstem kan hoor van Hom wat vir ons sê: Hierdie saak kom van My!

Die mense wat ons so kwaad maak, wat ons veronreg, wat griewende dinge aan ons doen – hulle vorm nie die grootste faktor waarmee ons in die krisissituasie te make het nie. Hoe belangrik hulle ook is, hulle is hoogstens van sekondêre belang. Van primêre belang is die vraag hoe ons die krisissituasie voor die aangesig van God hanteer, want Hy laat dit toe oor ons om ons te verneder, te louter, te toets, te verander, te wen.

Toe Dawid moes vlug voor Absolom het Simei, ’n man uit die geslag van Saul, hom op sy vlug teengekom en hom gevloek. Die dienaars van Dawid wou hom dadelik doodslaan, maar Dawid het hulle gekeer. Laat hom staan, sê Dawid, want God het aan hom gesê: Vloek Dawid! Wie mag dan vra: Waarom maak jy so? (2 Samuel 16:5–13).

Dit was seker nie uit slapheid dat Dawid niks aan hom wou doen nie. Dit was uit ootmoed. Hy het maar alte goed geweet dat dit sy eie sonde is wat hierdie ongeluk oor hom gebring het. In die vloek van Simei hoor hy die toorn van God oor sy sonde. Nie in die eerste instansie met Simei nie, maar net God het hy te make. Daarom kan hy reageer deur hom te onderwerp aan die lyding wat God oor hom bring.

Nie alle situasies waarin ons kan kom, is gelyk aan die situasie van Dawid nie. Dikwels het ons krisisse nie direk met ons eie skuld te make nie. Dan is God se bedoeling met ons uiteraard anders as wat hier met Dawid die geval was. Tog pas dit ons altyd om onsself in elke krisissituasie voor God te verootmoedig en te vra wat Hy van ons wil. En Hy wil altyd dat ons sal weet dat ons met Hom te make het. – WDJ