Hoe lees ons die Bybel?

HOE LEES ONS DIE BYBEL?
Die Burger, 23 Oktober 1982, bladsy 10

Daar is baie Christene vir wie dit ’n verontrustende verskynsel is dat mense hulle vir totaal verskillende standpunte op dieselfde Bybel kan beroep. Dit geld nie alleen vir verskillende kerke en godsdiensgemeenskappe wat almal hulle verskillende oortuigings skynbaar met eweveel erns op die Bybel baseer nie, maar ook vir verskillende godsdiensgroepe binne dieselfde kerk wat met die Bybel in die hand soms skerp teenoor mekaar te staan kom in wat hulle as die Woord van God verstaan.

Die antwoord op die vraag waarom dit so is, is eenvoudig dat dit nog altyd mense is wat die Bybel lees en hulle op die Bybel beroep. Dit is waar dat ons die belofte het dat die Heilige Gees die kerk van Christus in alle waarheid wil lei, maar dit beteken nie dat die menslike faktor by die lees en interpretasie van die Bybel uitgeskakel word nie.

Ons word nie deur die Heilige Gees oorrompel in ons omgang met die Bybel nie. Die leiding van die Gees is geen meganiese proses waarby ons verantwoordelikheid en gehoorsaamheid uitgeskakel word nie.

Daarom word ons omgang met die Bybel ook altyd gekenmerk deur ons kortsigtigheid, ons gebrek aan deeglike ondersoek, ons beperktheid. Dit kan gebeur dat ons uit swakheid bepaalde dinge in die Bybel nie raaksien nie. Wat egter baie ernstiger is, is die feit dat ons omgang met die Bybel dikwels ook gekenmerk word deur eiesinnigheid, deur ons onwil om werklik te luister na wat daar geskrywe staan en dus ook deur verblinding. Dit is nie net omdat ons mense is nie; dit is veral ook omdat ons sondaars is dat ons so dikwels die Bybel verkeerd verstaan, verkeerd aanhaal, verkeerd gebruik.

Niemand lees die Bybel onbevooroordeeld nie. Niemand lees die Bybel in ’n geïsoleerde situasie, sonder dat hy in sy lees en verstaan van die Bybel deur allerlei faktore in en rondom hom beïnvloed word nie. Dikwels lees ons die Bybel om maar net bevestiging daarin te vind vir beslissings wat ons al klaar geneem het, buite die Bybel om. Daarom is die lees van die Bybel nie so eenvoudig nie. Dit lê ingebed in die totaliteit van ons bestaan. As die Heilige Gees nie ons eiesinnigheid deurbreek nie, sal ons die Bybel nooit reg verstaan nie. Ook die deurbreking van ons eiesinnige lees van die Bybel is egter nie ’n meganiese proses nie. Die Heilige Gees maak daarby meesal gebruik van die diens wat medegelowiges aan mekaar kan lewer by hul gesamentlike lees van die Bybel.

Juis daarom is dit so belangrik dat ons die Bybel saam met “al die heiliges” (Efesiërs 3:18) moet lees. Ons het immers nie alleen aanspraak op die leiding van die Gees nie. Hy lei ook ander Christene. Wanneer ons met ons verskillende gesigspunte saam om dieselfde Woord is, kan ons mekaar oor en weer help om die Bybel beter te leer verstaan. – WDJ