Vervulling met die Gees

VERVULLING MET DIE GEES
Die Burger, 21 Mei 1983, bladsy 10

Wanneer ons die Bybelse opdrag hoor om met die Gees vervul te word (Efesiërs 5:18), is ons miskien te veel geneig om aan ’n eenmalige, buitengewone ervaring te dink.

Ons moet egter onthou dat die Heilige Gees ’n Persoon is, nie ’n krag of ’n soort element wat ons kan vervul soos water ’n fles kan vul nie. Die uitdrukking “om met die Gees vervul te word” is dus ’n beeldsprakige uitdrukking om aan te dui dat ons volkome onder die invloed van die Heilige Gees moet kom, dat ons heeltemal aan sy heerskappy onderworpe moet word, dat Hy op sodanige wyse die beheer oor ons lewe moet oorneem dat ons denke, ons begeertes, ons wil en ons dade in ooreenstemming met sy wil sal wees.

Dit omvat ons hele lewe. Watter besondere ervaringe ons ook al by geleentheid kan hê, die werklike bewys van vervulling met die Heilige Gees sal uiteindelik gesoek moet word in die vraag of hierdie heerskappy van die Gees in die gewone gang van ons lewe sigbaar word.

Hoewel die opdrag om met die Gees vervul te word maar net één maal in die Nuwe Testament voorkom, is die saak self op feitlik elke bladsy aanwesig. Oral waar daar sprake is van die aflegging van die sonde, van die oorgawe van ons lewe aan God, van die doding van ons lede wat op die aarde is, van die opstaan in ’n nuwe lewe, het ons in feite te maak met dieselfde saak wat in Efesiërs 5:18 die vervulling met die Heilige Gees genoem word.

Dit is reeds duidelik as ’n mens Efesiërs 5:18 in sy verband lees. Dit gaan in die voorafgaande verse oor sulke dinge as om die waarheid te praat (Hf 4:25), om jou humeur te bedwing (Efesiërs 4:26), om nie te steel nie (Efesiërs 4:28), om nie vuiltaal te gebruik nie (Efesiërs 4:29), om vergewensgesind te wees (Efesiërs 4:31–32), om in die liefde te wandel (Efesiërs 5:1 ev), om soos kinders van die lig op te tree (Efesiërs 5:8), en sulke dinge meer. Dit is iets anders as om die Gees te bedroef deur ons onbekeerlikheid (Efesiërs 4:30) of om in losbandigheid onsself te buite te gaan (Efesiërs 5:18). Dit maak ’n mens inteendeel vol van die vrug van die Gees (Galasiërs 5:22), waaronder ook die blydskap hoort, en die lofpsalm en die dankbaarheid waarvan Efesiërs 5:19–20 praat.

Vervulling met die Heilige Gees is daarom nie maar net ’n eenmalige ervaring nie. Dit is eerder ’n proses wat wel sy besondere hoogtepunte van vreugde kan hê, maar wat tog ons hele lewe omvat. Dit het te make met die totale deurdringing van ons hele lewe in al sy fasette met die heiligheid van die Heilige Gees. Dit gaan om die innerlike vernuwing van ons hart deur die liefde van God. Dit gaan om ’n groeiende oorgawe en ’n verdiepende verbryseling. Dit gaan om ’n voller vreugde en ’n voller deelname aan die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat kan die heil meer wees as dit? – WDJ