Waaksaamheid

WAAKSAAMHEID
Die Burger, 30 Julie 1983, bladsy 12

Dit is absoluut noodsaaklik dat ons voortdurend waaksaam moet bly en nie moet toelaat dat ons geestelike lewenswaardes geruisloos ondermyn en van ons weggeneem word nie. Die integriteit en innerlike krag van ons hele samelewing en al sy verbande staan daarby voortdurend op die spel. Die karakter van individu en gemeenskap word bedreig in ’n onophoudelike proses van relativering en wegsyfering van dié dinge waarby ons behoort te leef.

Wat die stryd om die behoud van ons geestelike waardes so ingewikkeld maak, is dat die bedreiging nie slegs uit één rigting kom nie. Dit kom van alle kante. Dit kom van links en van regs. Dit is verwarrend. Die meeste mense is geneig om te dink dat ons lewenswaardes net bedreig word van die linkerkant af. Hulle vrees die humaniste en die liberaliste, die revolusioneres en die progressiwiste. Daarom spits hulle al hulle waaksaamheid in dié rigting toe, en hulle is so daarop ingestel, dat hulle naderhand geneig is om alles wat nie ’n vertroude klank het nie, as links of as liberaal te bestempel.

En wie sal wil beweer dat hulle nie in ’n groot mate gelyk het nie? Natuurlik is die humanisme met al sy verskyningsvorme ’n bedreiging vir ons geestelike waardes. Oral waar ’n valse vryheidsideaal gekoester word, waar die mens ten koste van God op die troon geplaas word, waar die menslike outonomie die oorhand kry, het ons te make met die aftakeling van die gesag van Gods Woord, selfs al kom dit na ons in die gedaante van ’n engel.

Die erosie op die gebied van ons seksuele en huweliksmoraal, die doelbewuste afbraak van ons Christelike oortuigings oor sonde, oor die waarde van die menslike lewe en dergelike meer, moet met groot erns bestry word.

Maar dit sou naïef wees om te dink dat ons geestelike waardes net van die linkerkant af bedreig word. Wat homself as regs aanbied, is dikwels niks minder in stryd met die Woord van God nie. Hier kom die menslike outonomie net in ’n ander gedaante na vore. Vooroordele, sondige menslike tradisies, ’n siniese verdediging van gevestigde belange ten koste van minder bevoorregtes onder die vaandel van geregtigheid – die soort ding is aan die orde van die dag by groeperinge oor die wêreld heen wat hulself graag regs noem. Ook dit is natuurlik ’n verwerping van Gods Woord, ’n bedreiging van die Christelike moraal en ’n aftakeling van geestelike waardes.

Die Christen kan sy integriteit net bewaar as hy daarvan bewus bly dat hy na alle kante toe waaksaam moet wees. Hy kan nie uit vrees vir links, homself in die arms van regs werp, of omgekeerd nie. Hy moet die geeste op die proef stel en kyk of hulle uit God is. In sinisme staan links en regs niks vir mekaar terug nie. Maar ’n Christen moet nie deur hierdie soort gees vervul wees nie. Hy moet vervul wees met die Gees van Christus. En die vrug van die Gees is die basis van alle ware geestelike waardes. – WDJ