Positief of negatief

POSITIEF OF NEGATIEF
Die Burger, 07 Januarie 1984, bladsy 8

Dit maak ’n groot verskil of ons die lewe – en ook die nuwe jaar wat voor ons lê – positief of negatief benader. Miskien het dit iets met ons persoonlikheid te make, of met ons opvoeding en agtergrond of ons die lewe met ’n positiewe of ’n negatiewe gesindheid tegemoet tree. Dit hang egter ongetwyfeld ten diepste ook saam met ons geloof en met die vraag of ons God meer vertrou as wat ons die kwaad vrees.

Elke situasie het positiewe en negatiewe elemente. Ons leef nou eenmaal in ’n wêreld waarin die goeie en die kwade vermeng is, waarin daar voorspoed en teenspoed is, waarheid en dwaling, oorwinning en neerlaag. Vir ons instelling tot die lewe is dit van groot belang of ons geneig is om die aksent eerder op die lig as die donkerte te laat val, en of ons presies andersom altyd eerder die gevare sien as die moontlikhede wat in elke situasie aanwesig is.

Wanneer die vrees vir gevare ’n sterk dominante posisie in ons gemoed inneem, kan dit ons maklik negatief teenoor die lewe instel, ons hele lewenshouding defensief maak en ons lam te lê vir sover dit inisiatiewe betref om die toekoms oorwinnend tegemoet te gaan.

Prof Rothuizen van Kampen het by geleentheid vertel dat prof Banning aan iemand anders·gesê het: “U bent zeker Gereformeerd, want U hebt in korte tijd al driemaal tegen mij gezegd: het gevaar bestaat … ” Dat die Gereformeerdes van ’n vorige generasie spesiaal altyd die gevare in elke situasie raakgesien het en daarom geneig was om hulself altyd van alles te distansieer en om hulself in ’n eie laer op te stel, is miskien nie heeltemal waar nie. Dit was egter die beeld wat hulle by andere gehad het. Negatief teenoor alles en almal wat nie uit die eie kring kom nie.

Dat spesiaal Gereformeerdes so op gevare ingestel is, kan moontlik saamhang met hul besef van die radikaliteit van die sonde en die kwaad in die wêreld en in die menslike lewe. Maar ’n mens sou tog darem ook verwag dat juis mense wat die Bybel so ernstig opneem as hulle die triomf van God oor die kwaad nog ernstiger sou opneem as die kwaad.

Wanneer ons daarvan oortuig is dat God lewe en dat ons nie sonder Hom die nuwe jaar binnetrek nie, behoort ons grondstemming eerder positief as negatief te wees. Dit gaan nie om die positiewe instelling van ’n oppervlakkige mens wat die kwaad onderskat nie, rnaar om die positiewe instelling van die geloof. Teenspoed, terugslae en mislukking, lyding en sugte sal daar wel genoeg wees, maar hierdie dinge het nie die laaste woord nie. In al sulke dinge, sê Paulus, is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet. En daarom mag ons blymoedig en positief wees. – WDJ