Die Nuwe Afrikaanse Bybel

DIE NUWE AFRIKAANSE BYBEL
Die Burger, 9 Junie 1984, bladsy 8

Dit is gepas dat die nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel op Pinksterdag amptelik in gebruik geneem word. Tussen die Bybel en die Heilige Gees is daar immers ’n onverbreeklike band. Nie alleen glo die kerk op grond van die selfgetuienis van die Bybel dat die Bybel as Woord van God deur die Heilige Gees ingegee of geïnspireer is nie, maar die kerk weet ook dat die krag van die Heilige Skrif daarin geleë is – dat dit die instrument en die swaard van die Gees is.

Dit is wonderlik om die Bybel in ons eie taal te mag lees. Die oueres onder ons onthou nog die dae toe ons die Bybel in Nederlands gelees het. Ons het wel begryp waarom dit gaan, maar dit was tog alles soveel helderder en verstaanbaarder toe die Bybel Afrikaans begin praat het. En die nuwe vertaling, wat nie alleen in moderne Afrikaans oorgebring is nie, maar ook tot in die idiomatiese toe aan die Afrikaanse spreektaal getrou wil bly, bring die boodskap van die Bybel nog soveel nader aan ons. Niemand sal kan sê dat die nuwe Afrikaanse vertaling nie in verstaanbare Afrikaans met ons praat nie.

Daarmee is egter nie gesê dat die Bybel ook sonder meer verstaanbaar vir ons is nie. ’n Mens kan die woorde van die Skrif verstaan, en tog sy boodskap misverstaan of heeltemal daaraan verbylees. Die egte verstaan van die Bybel is immers nie net ’n kwessie van die verstaanbaarheid van die woorde en uitdrukkings nie. Dit gaan om ’n veel dieper saak. Dit gaan om ’n verstaan van die Skrif waardeur ’n mens se lewe verander word. En dit is iets wat alleen deur die Heilige Gees kan gebeur.

Dat die Bybel in staat is om die lewe van mense te verander, is die gevolg daarvan dat die Heilige Gees die woorde van die Skrif gebruik om die mens in sy hart aan te spreek. Daarom is die lees van die Bybel nie sonder meer genoeg om ’n mens tot geloof te bring of om hom die Woord van God te laat hoor en verstaan nie. Duisende mense het al die Bybel gelees, dit selfs baie goed geken, en tog nooit werklik die Woord van God daarin gehoor nie. Ook van die Bybel geld dit, soos van die gelykenisse van Jesus, dat ’n mens kan kyk en tog nie sien nie, en hoor sonder om te verstaan (Markus 8:10).

En tog, al is dit waar dat slegs die werking van die Gees van God ons oë vir die ware betekenis van die Skrif kan open, is dit ook waar dat dit van die grootste belang is dat die Bybel in ons eie taal met ons praat en dat dit daarom goed vertaal moet word. Hierdie twee dinge staan nie teenoor mekaar nie. Die Heilige Gees neem ons natuurlike verstaan van die taal in diens om ons die geestelike betekenis van die Skrif te laat verstaan. Daarom hoor ons ook op die eerste Pinksterdag daarvan dat elkeen die groot dade van God “in sy eie taal” hoor verkondig het.

Dit is met diepe dankbaarheid dat ons die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling verwelkom. Mag God dit gebruik tot ’n seën vir vele! – WDJ