Wie is Hy tog?

WIE IS HY TOG?
Die Burger, 1 Desember 1984, bladsy 8

Dit is goed dat ons in Desembermaand ons gedagtes op Jesus rig. Eersdaags is dit weer Kersfees, wanneer ons sy geboorte herdenk. Dan word ons opnuut bewus van die absoluut merkwaardige feite aangaande Jesus. Na die mens gespreke was Hy arm, van eenvoudige afkoms, sonder akademiese skoling, ’n man wat nooit ’n boek geskryf of ’n posisie van aardse gesag of aansien beklee het nie. Tog het geen enkele ander persoon soveel invloed op die geskiedenis uitgeoefen as juis Hy nie.

Wat is Jesus se geheim? Die Nuwe Testament laat geen twyfel oor die volle mens-wees van Jesus nie. Hy is soos ander mens gebore, het soos ander kinders opgegroei, die gewone menslike ervaringe gedeel, soos ’n gewone Joodse Rabbi dissipels om Hom vergader en in alle uiterlike dinge die lot van sy tydgenote gedeel. Selfs die dood is hom nie gespaar nie.

Tog was Hy anders as ander mense. Op baie maniere teken die Evangelies die verbasing en verwondering wat mense in die ontmoeting met Hom aangegryp en hulle laat vra het: Wat is dit? (Markus 1:27); Wie is Hy tog? (Markus 4:4). Ons lees dikwels van die verslaentheid, verbasing, verwondering en selfs die vrees wat mense oorval het wanneer hulle sy dade aanskou of na sy prediking geluister het. Hy was omring met ’n majesteit en vervul met ’n heerlikheid waarvoor daar geen menslike verklaring was nie.

Vir hierdie vreemdheid van Jesus het hulle allerlei verklarings probeer bied. Sommige het gesê dat Hy ’n profeet is, ander dat Hy Johannes die Doper of Elia of Jeremia is wat weer uit die dood opgestaan het. Maar sulke verklarings het ver te kort geskiet by wat hulle aan en met Jesus ervaar het.

Daar was ’n vreemde gesag waarmee Hy opgetree het wat Hom anders gemaak het as die profete. Anders as die profete sê Jesus nie: “So spreek die Here” nie, maar Hy kom met die gesag van sy eie woord en sê: “Maar Ek sê vir hulle” (Matteus 5:22 en 28 ens.). Hy verkondig ook nie soos die profete dat God nog die heil gaan bring nie, maar sê: Vandag, hier een nou, gaan die dinge in vervulling wat die profete verkondig het. In Homself het die koninkryk naby gekom.

Daarom kon hy eenvoudig namens God optree. Hy het mense hulle sondes vergewe. Hy het gedoen wat net God kan doen. Hy het genesend en herskeppend deur Gods gebroke skepping heengegaan en die wêreld aangeraak met Gods gerig en liefde. In die ontmoeting met Hom het mense ontdek dat Hy hulle tot ’n beslissing dwing, ’n beslissing met betrekking tot God en tot Homself. En hulle het bely dat Hy Immanuel was, God met ons, reëel en onontwykbaar – soos net God voor ons kan staan.

En dit is nog steeds so. Nog steeds dwing Jesus mense tot ’n beslissing oor die vraag Wie Hy tog is. En salig is elkeen, het Hy gesê, wat aan Hom nie aanstoot neem nie. – WDJ