Die wil van God

DIE WIL VAN GOD
Die Burger, 27 Julie 1985, bladsy 12

As Jesus ons leer om te bid dat Gods wil moet geskied, gaan dit nie om ’n gebed van berusting in die wil van God nie, maar om ’n gebed vir die heiliging van ons lewe en vir die triomf van Gods heilsbedoeling met die wêreld. Dit is Gods wil dat die mag van die sonde en die duiwel in die wêreld verbreek moet word en dat sy verlossende heerskappy in ons harte, in die kerk en in die samelewing sigbaar moet word. Die verset daarteen is egter onberekenbaar groot. Die duiwel wil onder geen omstandighede toelaat dat die bevrydende en verlossende heilswerk van God moet voortgaan nie. Daarom voer hy ’n verwoede stryd teen die wil van God en, soos Martin Luther dit uitdruk, roep hy al sy hulptroepe om hom in sy stryd te help.

Onder hierdie hulptroepe tel nie alleen ons eie sondige aard nie, maar ook die vrug daarvan soos dit neerslag gevind het in die sondige gesindhede, toestande, strukture en situasies wat deur ons sonde in die wêreld tot stand gekom het. Op ’n uiters doeltreffende en geraffineerde wyse is die Bose besig om dag en nag alles wat enigsins moontlik is, te mobiliseer en te organiseer met die oog daarop om die voortgang van Gods verlossende heerskappy in ons lewens en in die wêreld te frustreer en sover moontlik te verhinder. Dat hy daarmee ’n groot mate van sukses behaal, is duidelik vir elkeen wat kan sien.

In die hemel word Gods wil volmaak gedoen, maar op aarde word dit vertrap en bestry. Met die gebed dat Gods wil ook op aarde so volmaak gedoen moet word, tree ons toe tot die stryd tussen die lig en die duisternis, die koninkryk van God en die koninkryk van die verderf. Dit is hierdie stryd wat Jesus aan die kruis gebring het en Hom die uiterste prys gekos het. As ons verstaan wat ons bid wanneer ons hierdie gebed op ons lippe neem, beteken dit dat ons onsself bereid verklaar om ook gekruisig te word en in alle noodsaaklike lyding in te gaan wat meegebring word deur die stryd van die Gees teen die vlees.

Daar is soveel in ons self en in die wêreld waarby ons belang het, wat direk die wil van God weerspreek en teenstaan, dat die oorwinning van die wil van God in ons lewe en in die wêreld rondom ons nie kan plaasvind sonder dat ons in hierdie proses verwond word, ja gekruisig moet word nie. Spesifiek ons eie wil en die wil van die sondige vlees in ons moet gekruisig word om plek te maak vir die totstandkoming van die wil van God in ons en rondom ons.

Daar is ’n ou Nederlandse gesang wat lui: “Leer ons willen en niet willen wat Gij wilt en niet wilt”.  As die Heilige Gees beheer oor ons wil het, begeer ons om die wil van God te doen en om in die wêreld te stry vir wat God wil, en nie meer vir wat ons selfsugtige aard wil nie. – WDJ