Die krag van versoeking (1)

DIE KRAG VAN VERSOEKING (1)
Die Burger, 17 Augustus 1985, bladsy 10

Die laaste bede van die Onse Vader lui: “En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose”. In hierdie woorde lê ’n diepe belydenis van ons geestelike broosheid en breekbaarheid opgesluit, sowel as die wete dat ons sonder die voortdurende bewaring van Gods kant nie opgewasse is teen die suigkrag van die kwaad en die oormag van die duiwel nie.

Daar is geen mens wie se lewe nie voortdurend aan versoeking blootgestel is nie. Op duisende maniere word ons daartoe uitgenooi, opgeroep en aangespoor om in ons gesindhede, denke, woorde en dade die weg van ongeloof en liefdeloosheid, selfsug en oneerlikheid, onreinheid en aggressiwiteit te volg. Die natuurlike neiging van ons sondige hart is om aan hierdie roepstem gehoor te gee. Dit is vir ons die mees voor die hand liggende dinge om te wees en te doen.

Maar as kinders van God weet ons dat dit nie meer ons weg mag wees nie. Dit is wel ons verlede. Dit is wat ons vroeër vanselfsprekend gedoen het. Maar nou kan ons tog nie meer daaraan toegee sonder om te weet dat ons Christus verloën nie. Daar het in ons ’n nuwe beginsel gekom. Die Heilige Gees wat in ons woon en die wedergeboorte in ons werk, voer in ons ’n stryd teen die werke van ons sondige aard en laat ons versoekings as versoekings herken. Hy skerp ons gewete op. Hy maak ons bewus van die vernietigende mag van die kwaad wat van buite en van binne ons lewe opnuut onder die heerskappy van die sonde wil bring.

Dit is ook Hy wat ons leer bid dat God ons tog moet bewaar in versoekings, soos ’n huis bewaar en staande gehou word onder die mag van die woedende storm. In hierdie bede word gevra dat God ons nie in versoeking moet laat kom nie, dit wil sê, dat Hy, hoewel daar duisende versoekinge op ons weg kom en voortdurend weer sal kom, ons nie in die suigkrag daarvan moet laat beland nie, maar by wyse van spreke ’n muur tussen ons en die mag van die Bose moet oprig, sodat ons nie oorweldig word deur ’n krag wat vir ons te sterk is nie.

Dit is net ’n mens wat homself baie sleg ken wat nie sal besef hoe noodsaaklik hierdie gebed is nie. Wie homself ken, weet hoe weerloos ons in onsself teenoor die magte van die kwaad binne en buite ons is. Hy sal ook weet hoe argeloos ons is, sodat die Bose ons op talle maniere kan mislei en ons, selfs al is ons op ons hoede vir een gestalte van die versoeking, sonder slag of stoot kan oorrompel met ’n ander vorm van die kwaad.

Miskien is daar baie mense wat so modern geword het dat hulle nie meer glo dat die Bose ’n aaklige realiteit is en dat dit net deur die krag van God is dat ons van sy vernietigende werking bewaar kan word nie. Daarom word hulle ook so maklik deur hom meegevoer. God wil ons egter van die Bose bewaar en Hy kan dit doen. Laat ons bid dat Hy dit ook sal doen. – WDJ