Dit staan vas

DIT STAAN VAS
Die Burger, 1 Junie 1985

In tye van onsekerheid en gisting soos ons tans beleef, is dit ’n wonderlike troos om te weet dat die Koninkryk van God onverhinderd sy gang gaan, dwarsdeur alle menslike verwarring heen. Gods heilsplan met die wêreld kan nie ongedaan gemaak word deur die gewoel van die nasies en die krisisse van die menslike geskiedenis nie. Inteendeel, God laat sy Koninkryk juis in die menslike verwarring kom. Hy regeer soewerein te midde van die chaotiese gebeurtenisse en die vreemde wendinge van die dinge. En as een ding werklik vir ons vas moet staan, dan is dit die oortuiging dat sy wil wat altyd goed is, uiteindelik sal geskied.

Ons is geneig om die gang van die geskiedenis vanuit ons eie belang te beoordeel. Dan word ons persoonlike voordeel en begeertes maklik die maatstaf waarvolgens ons ons tyd takseer en die vooruitsigte vir die toekoms waardeer. Al na gelang van die vraag of ons optimisties of pessimisties is oor die voordeel wat die situasie vir onsself inhou, beoordeel ons dan die tye as gunstig of ongunstig.

Maar as Christene behoort ons te leer om op ’n ander wyse na ons eie tyd en na die toekoms te kyk. Ons moet leer verstaan dat God daarin werksaam is. Vir ons kan dit volkome duister wees hoe dit moontlik kan wees. Dit kan vir ons selfs lyk asof die ontwikkelinge wat ons meemaak of wat ons vrees, direk teen die belange van die Koninkryk van God ingaan.

Nogtans moet ons daaraan vashou dat God ook uit wat vir ons na die kwaad lyk, en wat dikwels eenvoudig ook die kwaad is, die goeie kan laat voortkom, en dat daar ’n vaste Hand aan die stuur is wat uiteindelik die skip van die geskiedenis die veilige hawe van Gods volmaakte doel sal laat binnevaar.

Ons is dikwels soos Elia onder die besembos of by die berg Horeb (1 Konings 19), wat in moedeloosheid neersink of in opstandigheid met God twis oor wat ons sien as die mislukking van sy saak waarvoor ons so hard gestry het. Maar soos God dit vir hom duidelik gemaak het dat Hy nog nie moedeloos is of aan die verloorkant nie, so wil Hy dit ook vir ons leer. Gods saak gaan deur, ook wanneer ons dink dat alles ’n mislukking is. Hy het nog altyd die seweduisend wat nie die knie voor Baal gebuig het nie, selfs al dink ons dat ons alleen oorgebly het.

God wil ons leer om na die geskiedenis uit die perspektief van die Koninkryk van God te kyk, nie net uit die perspektief van ons eie begeertes en ideale nie. Soos Augustinus moet ons leer verstaan dat “die stad van God” nog lank nie afhanklik is van die welvaart van “die stad van die wêreld” nie. Gods saak gaan deur, en sy saak is veilig en in vaste hande. En as ons deel van sy Ryk uitmaak, het ons uiteindelik niks om te vrees nie. – WDJ