Van blywende betekenis

VAN BLYWENDE BETEKENIS
Die Burger, 14 September 1985

Die Bybel is so oud, en tog is die Bybel blywend aktueel. Dit is geskryf in die taal van mense van duisende jare gelede en weerspieël op talle plekke die toestande en kulturele lewe van die pre-moderne wêreld. En tog is die Bybel modern in sy boodskap en in die appèl wat hy op ons lewens doen.

Die rede daarvoor is dat, hoewel die wêreld self in so baie opsigte verander het, die menslike natuur deur die eeue heen dieselfde gebly het. Die moderne mens het baie ver ontwikkel in sy wetenskap en tegniek, sy beheersing van die aarde en sy vermoë om bepaalde probleme en gevare wat vroeëre geslagte bedreig het, te bowe te kom. Maar die moderne mens het nie daarin geslaag om homself te verander nie. Ten diepste is die mens vandag nog niks anders as die mense waarvan ons in die Bybel lees nie. Dieselfde sondes van haat en jaloesie, hebsug en ontug, valsheid en trots, beheers die mens van vandag net so goed as in die tyd van die Bybel. Die moderne mens is nie minder dwaas en dom as dit om geestelike dinge gaan, as die mense van wie die Ou en die Nuwe Testament ons vertel nie. As daar ’n verskil tussen ons en die mense uit die tyd van die Bybel is, is dit net dat ons dieselfde sondige dinge as hulle op ’n groter skaal doen – dikwels op ’n meer geraffineerde wyse of op ’n meer bedekte wyse, maar ook dikwels op ’n meer blatante en skaamtelose wyse.

Daarom is dit ook nie waar dat die Bybel se boodskap van die verlossing van sonde verouderd geraak het en nie meer relevant vir die mens van vandag sou wees nie. Dit is selfs nie eers waar dat die boodskap van die persoonlike bekering afgemaak kan word as die soort individualistiese en piëtistiese soort godsdiens wat vir vroeëre geslagte belangrik was nie, maar vir ons betekenisloos geword het, omdat die groot vrae waarmee die mens van vandag worstel, die maatskaplike vrae sou wees. Ook agter ons maatskaplike probleme sit nog altyd ons onverloste, sondige natuur.

Natuurlik kan ons ons skuld verdring. Baie moderne mense doen dit. Maar verdringing is iets anders as bevryding. Op die bodem van baie van ons probleme lê eenvoudig die skuldprobleem, en ons lewe kan nie genees word, as ons nie eers vanuit die vergiffenis leer lewe nie. Die boodskap van die soenbloed van Christus is vandag nog net so aktueel as tweeduisend jaar gelede, en die vrede wat die geloofsaanvaarding van Christus bring, besit nog dieselfde krag.

Juis omdat die Bybel ons in ons diepste menslike behoefte aanspreek, kan dit nie verouder nie. Of ons dit wil weet of nie, ons is vir God geskape, en ons siel sal onrustig in ons bly, totdat dit rus vind in God. Juis daarheen wil die Bybel ons lei. – WDJ