’n Sensitiewe fase

’N SENSITIEWE FASE
Die Burger, 27 September 1986, bladsy 14

Die verhouding tussen die NG Sendingkerk en die NG Kerk het tans ’n baie moeilike en sensitiewe fase binnegetree. Dit is van die allergrootste belang dat almal dit sal besef en alles in hul vermoë sal doen om mekaar vas te hou. Wie op hierdie tydstip onverskillig optree of met die wil om seer te maak, moet die verantwoordelikheid daarvoor dra as daar ’n breuk tussen die kerke kom wat nie maklik weer herstel sal kan word nie.

Meer as ooit tevore is daar in die geledere van die NG Kerk ’n bereidheid om na die stem van die NG Sendingkerk te luister en om ’n groter eenheid te soek. Die gebeurtenisse van die laaste aantal jare was nie sonder betekenis nie. Daar is by die NG Kerk ’n groter besef dat sy optrede en houding van die verlede in sekere opsigte vir die NG Sendingkerk krenkend was. Daar is ’n begeerte tot toenadering en om reg te stel wat verkeerd is. En by baie in die Sendingkerk is daar ’n verlange na ’n nuwe verhouding met die NG Kerk en na ’n versterking eerder as ’n verbreking van die bande.

Hierdie werklikheid bestaan, selfs al word dit nie altyd openlik uitgespreek nie. Dit is maar altyd moeilik om openlik spyt uit te spreek en met die hoed in die hand voor die ander te gaan staan, veral as die ander harde dinge aan jou adres gerig het waarin jy jouself gedeeltelik misken voel. Net so is dit moeilik om toenadering te soek tot diegene van wie ’n mens voel dat hulle optrede en houding verkeerd was en miskien nog is.

Tog sou dit onverstandig wees om die klein tekens van toenadering te verontagsaam. Die ondervinding leer dat om in te gaan op klein tekens van toenadering by andere, meestal die effek het dat dit die groot potensiaal van liefde en goeie gesindheid vrystel wat daaragter opgesluit lê.

Daarteenoor is dit net so waar dat die miskenning van tekens van toenadering ’n geleentheid om werklik die weg na mekaar te vind, tot almal se skade verby kan gaan. ’n Gebaar van liefde bring eerder tot omkeer as die hardheid van verwyte en beskuldigings. ’n Klein stappie van welwillendheid teenoor mekaar kan op hierdie tydstip ontsettend veel beteken om die kwaad te bedek en die liefde te voed. Dit kan die begin wees van ’n nuwe tydvak in die geskiedenis van albei die kerke en ’n triomf wees vir die koninkryk van God.

Daarom is dit seker nie onvanpas om die voorbidding van alle Christene te vra vir die twee betrokke kerke, en veral vir die twee sinodes wat so kort na mekaar belangrike besluite moet neem nie. Wanneer die Gees van Christus werklik by albei hierdie vergaderings toegelaat word om die leiding te neem, weet ons tog dat dit sal moet uitloop op ’n uitsuiwering van wat verkeerd is en ’n herstel van die verhoudinge op ’n nuwe basis. Mag God dit gee! – WDJ