Vertroude klanke

VERTROUDE KLANKE
Die Burger, 8 Maart 1986

By al die voordele daarvan om van kleins af in ’n Christelike huis groot te word en in die Christelike gemeente opgeneem te wees, is daar tog ook altyd een groot gevaar aanwesig: dat ’n mens so gewoond kan raak aan die Bybelse woorde dat hulle vir jou tot vertroude klanke word, sonder dat jy die inhoud daarvan ooit werklik bedink of tot jou eie gemaak het. Die gevolg daarvan is dat ’n mens die Bybel lees, na die prediking luister, Christelike liedere sing, selfs in jou eie gebede baie van die groot woorde van die Bybel kan nasê, maar nie die waarheid daarvan in jouself opneem, sodat jy daarby lewe nie.

Wat ons gewone lewe betref, is daar dan eintlik min verskil tussen ons en andere wat nie die evangelie ken nie. Die gewone gang van sake in ons bestaan, die manier waarop ons oor dinge redeneer en daarop reageer, verskil in wese niks van dié van ongelowige mense nie, al sou ons by wyse van spreke die kategismus en groot dele van die Bybel uit die kop ken.

Daar is ’n groot verskil tussen vertroudheid met die Bybelse klanke en die geloof waardeur ons aan die dinge vashou waarvan die Bybel getuig. Bekering beteken eintlik dat ’n mens begin glo dat die woorde van die Bybel waar is, werklik waar, sodat ’n mens jouself daarop kan verlaat sonder om daaraan te twyfel dat God ’n man van sy woord is. Dit sal dikwels ons ervaring wees dat die groot momente van omkeer in ons lewe nie beteken het dat ons toe iets totaal nuuts gehoor het waarvan ons tevore nie geweet het nie, maar dat ons toe vir die eerste keer tot die besef gekom het van die praktiese betekenis daarvan vir ons.

En hierdie soort bekering omvat ons hele lewe. Ons sak altyd so maklik terug in die omgang met vertroude klanke, sonder dat ons hart daardeur geraak of ons lewe daardeur verander word. Daarom moet ons ook voortdurend deur allerlei middele daartoe gebring word om opnuut te besef dat ’n mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat van die mond van God uitgaan. Siekte, lyding, sorge, teenspoed, wonderlike dinge wat met ons gebeur – dit kan alles middele wees waardeur God ons help om nie oppervlakkig en kunsmatig met die Christelike belydenis om te gaan nie, maar om dit in die praktyk te glo.

Die ware kennis van God en sy Woord is veel meer as ’n intellektuele kennis van bepaalde dinge wat in die Bybel gesê word en deur die Christelike kerk bely word. Dit is ’n bestaanswyse, ’n ken met die hart en met die lewe – ’n kennis wat bepalend vir ons lewe word tot in die klein en groot besonderhede van ons denke en doen.

Daarom is dit ook iets wat aan ons geskenk moet word. Maar God skenk dit op so ’n wyse dat dit ’n antwoord is op die begeerte van ons hart. Wie bid, ontvang; en wie soek, sal vind. – WDJ