Integrale vroomheid

INTEGRALE VROOMHEID
Die Burger, 26 April 1986

Een van ons groot probleme, ook wat ons geestelike lewe betref, is dat ons tot eensydigheid geneig is. Dit kan dan beteken dat ons een van die aspekte van die geestelike lewe oorbeklemtoon of selfs verabsoluteer, terwyl ons andere verwaarloos. Die volle rykdom van die lewe van die geloof soos die Bybel dit aan ons voorhou, kom dan nie tot sy reg nie.

So ontstaan daar allerlei verskille tussen Christene wat saamhang met hul verskille in geloofsbelewing en die eensydighede wat daaraan kleef. Vir die een Christen is dit veral belangrik dat die godsdiens bepaalde emosionele behoeftes in hom moet bevredig. Die ander wil graag iets buitengewoons ervaar. ’n Derde is weer daarvan oortuig dat dit in die Christendom bo alles om die ortodokse leer gaan, en hy het ’n afkeer van enige spontane uiting van gevoel as dit by geloofsake kom.

Nog andere laat die hele geloofslewe opgaan in aktivistiese diens aan die naaste, terwyl hulle dit nie sterk genoeg kan veroordeel dat daar nog mense is wat belangstel in die persoonlike bekering van die enkeling en sy vordering in heiligmaking nie. En elkeen is daarvan oortuig dat hy die ware gestalte van die Christendom verteenwoordig.

Dikwels het Christene so min aanvoeling vir die aspekte van die Christelike vroomheid wat deur die andere beklemtoon word dat hulle van mening is dat gelowiges wat ander vorme van geloofsbelewings het, eintlik glad nie Christene kan wees nie. Dit lei tot harde oordele oor mekaar, in plaas daarvan dat hulle probeer om mekaar te verstaan en vas te stel of hulle nie by mekaar iets kan leer nie.

Die ideaal is dat Christene oop moet wees vir die volheid van die Bybelse boodskap oor die wandel met God. Wat ons nodig het, is ’n integrale vroomheid wat nie een element van die Christelike geloofslewe teen die ander afspeel nie, maar alle elemente met mekaar verbind. Dit moet gebaseer wees op die nugterheid van die gesonde leer, maar ook ruimte hê vir ’n gevoelvolle omgang met God. Dit moet kennis hê van die stille inkeer tot God en die oordenking van die ewige lewe, en terselfdertyd voortdurend bereid wees om op ’n aktiewe wyse te stry vir geregtigheid in die wêreld.

Die egte Bybelse geloof wil volledig wees en daarom leer en lewe, liturgie en ervaring, diens en gebed met mekaar verbind. Integrale vroomheid beteken dat die totale mens op ’n totale wyse sy totale lewe voor die aangesig van God lewe.

Wanneer ons net een aspek van die Christelike geloofsbelewing beklemtoon, verarm ons die kerk en ons eie geestelike lewe. Dit moet vir ons ’n saak van gebed en erns bly om die volheid van die Christelike vroomheid deelagtig te word, en so tot volwassenheid in Christus te kom. – WDJ