Nuwe mense

NUWE MENSE
Die Burger, 17 Mei 1986

Die een ding waaraan die wêreld behoefte het, is nuwe mense. Die chaotiese toestande van haat en vyandskap, oorlog en stryd, verdrukking en uitbuiting, opstand en terrorisme, tirannie en revolusie – alles kan teruggevoer word tot die gees en aktiwiteite van die “ou mens” wat homself te gronde rig deur sy boosheid.

Die wysgeer Hobbes het reeds gesê dat die mens ’n wolf is vir ander mense. Mense bedreig mekaar en vernietig mekaar met ’n wreedheid wat veel erger is as die wreedheid van wolwe, omdat dit met soveel meer berekening en verfyning geskied. Dit gebeur op die groot toneel van die vyandskap tussen nasies, maar dit gebeur ook op die kleiner skaal van die lewens van groepe, gesinne en individue. Mense was bedoel om vir mekaar tot ’n hulp en ’n vreugde te wees, maar deur die sonde het hulle vir mekaar ’n gevaar geword.

Die hele wêreld word beheers deur die gees van selfsug, liefdeloosheid, eiegeregtigheid, hebsug en dergelike meer. Niemand hoef te vra hoe ’n mens dit weet nie. Kyk maar na die geskiedenis en lees maar die koerant. Die besef dat daar iets ontsettend verkeerd is in die menslike samelewing en in die verhouding van mense tot mekaar, staan met groot letters oor die verhaal van die mensheid geskrywe. En daarom is ook die wete dat die mensheid behoefte het aan die verandering en vernuwing van die mens – ’n insig wat oral voorkom – ook buite die kring van die Christenheid.

Alle godsdienste wil dat die mens se lewe verander moet word, maar hulle meen dat die mens dit self kan en moet doen. Die Marxisme se groot ideaal is dat die mensheid verander moet word om ware medemenslikheid uit te leef in ’n heilstaat waarin geen mens meer sy eie belang sal soek nie. Die utopie van die Marxisme is ’n droom van ’n sondelose nuwe mensheid wat nie eens meer die dwingende mag van die staat nodig sal hê nie.

Die natiwiteit van die Marxisme is egter dat dit dink dat dit sal gebeur as die verkeerde en verdrukkende strukture van die samelewing – veral die ekonomiese verhoudinge – reggestel kan word, sodat die mens van sy geldgierigheid bevry kan word. Maar so word die diepte van die kwaad misken en ook die magteloosheid van die mens om nuwe mense te kan maak, van hulleself of van andere.

Die Bybel leer ons dat dit net die Heilige Gees is wat nuwe mense kan maak. Waar die Gees van God werk, word mense se lewens onderstebo gekeer. Daar vind ’n nuwe skepping plaas. Die ou mens sterwe en die nuwe mens word uit die dood na vore geroep, geskape na die beeld van Christus, die vleesgeworde Liefde, die enigste werklike Nuwe Mens van God.

Daar is niks waaraan die wêreld ’n groter behoefte het as aan sulke nuwe mense nie. Met Pinkstertyd bid ons dat die Gees onder ons vaardig sal word, sodat talle mense nuut kan word. – WDJ