Gereserveerd

GERESERVEERD
Die Burger, 18 Oktober 1986

Dit val ’n mens op dat Jesus by verskillende geleenthede sy dissipels oor hulle kleingelowigheid bestraf het. Kleingelowigheid is die houding van ’n mens wat nie heeltemal sonder geloof is nie, maar wat tog ook nie bereid is om God ten volle te vertrou nie.

’n Mens kan dus nie sê dat ’n kleingelowige nie ’n dissipel van Christus is nie. Hy is ’n dissipel, en Christus aanvaar hom ook as sodanig. Maar uit sy optrede en houding teenoor die lewe blyk dit dat hy tog ’n gereserveerde houding teenoor die beloftes en gebooie van God, en dus ook teenoor God self, inneem. Daaraan word dit duidelik dat hy met betrekking tot die geloof nog maar klein is, of dat sy geloof self nog maar klein is.

Jesus bring die kleingelowigheid volgens Lukas 12:28 in verband met die sorge van die lewe. Na die mate waarin ’n dissipel van Christus toelaat dat sorg en kommer oor aardse dinge sy lewe vervul, openbaar hy dat hy Gods beloftes tog nie ernstig opneem nie. God belowe ons dat Hy vir ons sal sorg en Hy gebied ons om Hom daarvoor te vertrou, maar ons sien tog nie daarvoor kans nie. 0ns meen dat ons maar liewer self vir ons lewe en toekoms moet probeer sorg. 0ns openbaar daarmee dat ons God wantrou, selfs al sal ons dit nie maklik openlik sê nie.

’n Gereserveerde houding teenoor God en sy beloftes toon egter dat ons lewe deur vrees bepaal word: vrees vir die toekoms, vrees vir wat alles verkeerd kan loop, vrees dat ons nie genoeg sal hê om te eet en te drink nie, dat ons ons identiteit sal verloor, dat ons ondergeploeg sal word, ens.

Daarom is ons ook so gereserveerd teenoor ander mense. 0ns sien hulle altyd as ’n bedreiging. 0ns vermoed altyd dat hulle ons op een of ander manier onderdeur sal spring. 0ns glo dat hulle bepaald duistere motiewe moet hê. Ons houding teenoor ander mense word maar net ’n refleksie van ons houding teenoor God en sy beloftes. 0ns word suur, agterdogtige, onvriendelike en negatiewe mense, omdat ons nie die vryheid ken wat die egte vertroue op God aan ons skenk nie.

Dit sou vreeslik wees as die kerk as geheel so ’n houding sou openbaar. Krampagtigheid, agterdogtigheid, gereserveerdheid en negatiwiteit moet nie verwar word met opregte verantwoordelikheid vir die waarheid en die begeerte om die Here in alles volgens sy Woord te dien nie. In hierdie opsig kan daar maklik gesigsbedrog plaasvind: ’n Mens kan verkeerdelik die krampagtigheid en gereserveerdheid van die kleingelowigheid aansien vir opregte ywer vir die ware geloof.

Tog gaap daar ’n afgrond tussen hierdie twee dinge. Egte geloof en vertroue in God maak ’n mens juis vry, inskiklik, ruimhartig en versekerd. Kleingelowigheid doen presies die teenoorgestelde. – WDJ