Die Heilige Gees … en die Heilige Skrif

DIE HEILIGE GEES … EN DIE HEILIGE SKRIF
(Hoofartikelbladsy Die Kerkbode, 29 April1987, 8)

Op sy weg deur die geskiedenis gebruik die Heilige Gees ’n bepaalde metode. Dit bestaan daarin dat Hy by sy werk van verlossing en openbaring gebruik maak van die verhaal van die groot dade wat God in die verlede gedoen het tot verlossing van sy volk.

Hy gebruik die verhaal om aan die mense van latere tye te laat verstaan wat God hulle uit genade geskenk het. Die groot dade van God het immers ook vir hulle betekenis. En die Woord van God wat daardie dade begelei het, is ook vandag nog Gods Woord aan hulle. Die waarheid van Gods Woord bly tot in ewigheid dieselfde. As ons dus vandag Gods openbaring moet leer ken, is dit slegs nodig dat die Heilige Gees ’n verbinding lê tussen ons en die getuienis van die profete en apostels aangaande Gods openbaring in Israel en in Christus. In die ontmoeting met hulle getuienis ontmoet ons Gods openbaring wat vir ons verlossende betekenis het.

Die Heilige Skrif is die verhaal van Gods woorde en dade in die geskiedenis van Israel en in die geskiedenis van Jesus Christus. Vir die optekening van hierdie woorde en dade het die Heilige Gees besondere sorg geneem. In verskillende gevalle vertel die Bybel ons van Gods bevel aan bepaalde mense om die inhoud van die openbaring aan hulle neer te skrywe (vgl. Eks. 17:14, 24:3, 4, 7, Num. 33:2, Jes. 8:1, 30:8, Jer. 25:13, 36:27-32 ens). Paulus verklaar dat die geskrifte van die Ou Testament almal deur God ingegee is. Die woord wat hy daarby gebruik, theopneustos, beteken letterlik: “deur God be-adem”. Dit is seker nie verkeerd om daarin ’n verwysing na die Heilige Gees te sien, wat nie net die Gods-woord in die hart van mense gelê het nie, maar ook gesorg het dat hulle dit betroubaar neerskrywe.

In die Nuwe Testament lees ons van die belofte van Christus aan die dissipels dat die Heilige Gees hulle in alle waarheid sal lei, hulle sal herinner aan alles wat Hy gesê het en die toekomstige dinge aan hulle bekend sal maak (Joh. 16:13). In die geskrifte van die Nuwe Testament het ons die resultaat van hierdie leiding van die Heilige Gees. Die volle betekenis van die openbaring van God in Christus kon nie deur die apostels verstaan word, voordat Christus nie uit die dood opgestaan het, opgevaar het na die hemel en van die Vader die belofte van die Heilige Gees verkry het nie.

Eers ná Pinkster gaan alles vir die apostels oop. In hulle prediking en geskrifte lê hulle as oor- en ooggetuies van wat in Christus gebeur het, getuienis af van wat hulle gehoor en gesien het (1 Joh 1:1-4). Deur die verligting van die Heilige Gees is hulle dan egter in staat om veel dieper in te sien in die heerlikheid van Gods openbaring (1 Kor. 2:7-16). En deur die besondere leiding van die Heilige Gees is hulle in staat gestel om op ’n onfeilbare wyse op skrif te stel wat God as sy Woord aan die mense van alle tye wou laat meedeel. Dit noem ons die “teopneustie” of “inspirasie” van die Heilige Skrif.

Wat nou so merkwaardig is, is die feit dat die Bybel nooit oud word nie. ’n Mens kan nooit uitgelees raak aan die Bybel nie. Van elke ander boek geld dit dat, as ’n mens dit ’n aantal kere gelees het, jy dit goed genoeg ken en nie meer lus het om dit te lees nie. In hierdie opsig is die Bybel egter anders. Ons kan dit lees van ons geboorte tot ons dood en tog nie daaraan uitgelees raak nie. Ons kan ook nooit sê dat ons presies weet wat daarin staan, sodat ons nie nodig het om dit weer te lees nie. Elke keer sien ons weer nuwe dinge daarin raak. Altyd bly dit weer nuut, of dit nou in ons binnekamer is dat ons daarmee omgaan, of in die kerk waar die Woord van God verkondig word.

Wat is die geheim hiervan? Dit is die Heilige Gees. Die feit dat die Heilige Gees hierdie bepaalde boek aan ons geskenk het en dit nie alleen geïnspireer het nie, maar ook voortdurend gebruik, bring mee dat die Bybel ’n lewende boek is, die kragtige Woord van God wat in staat is om ons innerlike bloot te lê (Heb 4:12). Calvyn het gesê dat ons in die Bybel te make kry met die Persoon van die sprekende God. Wie getrou en biddend met die Heilige Skrif omgaan, sal vind dat hy daardeur aangespreek word en dat dit hom lei na ’n steeds inniger kennis van God en sy genade.

Ten slotte wys ons nog daarop dat die Bybel ’n baie besondere plek in die werk van die Heilige Gees inneem. Omdat die Heilige Gees aan ons die Heilige Skrif geskenk het, bind Hy ons ook daaraan. As ons wil weet wat Gods wil vir ons is, as ons na die stem van God in ons lewe soek, moet ons dit net op één plek gaan soek, en dit is in die Heilige Skrif. Dit is God se betroubare Woord waarop ons ons in lewe en sterwe mag verlaat. Ons hoef nie buite die Bybel om na Gods openbaring te soek nie. As ons dit tog maar wou onthou! Wat ’n rykdom van seën skenk Hy ons deur sy Woord!