Hoe die liefde werk

HOE DIE LIEFDE WERK
Die Burger, 24 Oktober 1987

Jesus het die koninkryk van die hemel vergelyk met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel (Matteus 13:45–46).

Hierdie gelykenis kan ons help om die aard van die liefde te verstaan. Iemand wat liefhet, is soos die handelaar wat ’n waardevolle pêrel gevind het. Hy vra nie meer na die prys van die pêrel nie, omdat hy bereid is om alles wat hy het te gee as hy net daardie pêrel kan besit. Dit is vir hom so ’n totale lewensvervulling dat hy letterlik alles daarvoor veil het.

So is ook die paradoksale karakter van die liefde. In die liefde vind selfvervulling altyd langs die weg van selfontlediging plaas, selfbevestiging langs die weg van selfloosheid, selfhandhawing langs die weg van selfprysgawe. Anders is daar nie van egte liefde sprake nie. Wie dit nie verstaan nie, weet nog nie wat liefde is nie en begryp van die Bybelse liefdesgebod eenvoudig niks.

Die Bybelse liefdesgebod roep ons weg uit die ingeboënheid in onsself wat die oergestalte van die sonde en ons verlorenheid is. Dit wil ons bevry van ons sondige selfliefde en selfsoeke. Dit keer ons bestaan binneste buite. Dit wil ons weglei van onsself en ons rig op God en die naaste. Dit wil ons laat ontdek dat daar ’n pêrel van groot waarde is wat buite onsself lê, ’n lewensvervulling wat ons bestaan van buite kan vul en ons kan meeneem in die avontuur van die liefde wat ons vir die eerste keer werklik laat lewe.

Dit is eenvoudig hoe die liefde werk. Daarteenoor kom elkeen wat homself in selfliefde omhels en vir sy selfhandhawing skerm, in ’n bedompige en selfvernietigende leegte tereg. Die Bybel leer ons dat wie sy eie lewe soek, dit sal verloor. Wie homself egter soos Jesus ontledig in die liefde, sal homself vind (Filippense 2:5–11).

Met Eberhard Jüngel kan ons sê dat ’n mens in die liefde met reg op ’n intense wyse by homself betrokke is, terwyl hy in selfloosheid op ’n nog intenser wyse betrokke is by die een wat hy liefhet. Daarin verwerklik hy homself in hoogste mate, maar dit geskied langs die weg van sy betrokkenheid by die ander.

Elkeen wat regtig liefhet, weet dat dit waar is. So het ouers hul kinders lief, of ’n man en vrou mekaar. So het Jesus ons lief, en so moet ons mekaar liefhê. Wanneer ons werklik deur die Gees van God leer om andere in selfloosheid lief te hê en hul belange en beswil te soek, sal ons vind dat ons op ’n wonderlike wyse self ook tot ons reg kom, veel beter as toe ons gedink het dat ons met die inspanning van alle kragte vir onsself moet sorg. So werk die liefde.

Maar hierdie insig is ’n geheim van die koninkryk. – WDJ