Die opstanding

DIE OPSTANDING
Die Burger, 9 April 1988

Die boodskap van die evangelie kan soms kort saamgevat word deur dit die boodskap van die kruis van Christus te noem. So doen Paulus dit as hy aan die gemeente van Korinte skryf dat by hom voorgeneem het om met hulle oor niks anders te praat nie as oor Christus as die gekruisigde (1 Korintiërs 2:2). Daarmee wil hy die hart van die evangelie aandui, want dit is die boodskap van die versoening van ons sondes.

Tog sou dit verkeerd wees om te dink dat daarmee alles gesê is. Die Bybel is baie uitgesproke daaroor dat die evangelie meer omvat as die kruis van Christus. Dit is ook die evangelie van die opstanding van Christus uit die dood. Christus het nie net gesterf ter wille van ons sonde nie; Hy is ook opgewek, en die kruis-evangelie kry eers sy volle betekenis in die lig van sy opstanding uit die dood.

In dieselfde brief aan die Korintiërs sê Paulus dan ook dat as Christus nie opgewek is nie, die geloof in Hom waardeloos is en dat ons dan, ondanks ons geloof in sy dood, nog gevange sou wees in ons sondes (1 Korintiërs 15:17).

Waarom? Omdat die opstanding van Christus die bewys is dat God die versoening aanvaar het wat Christus vir ons gedoen het, dat die saak van ons skuld afgehandel is en dat die straf op die sonde – die dood – dus nie langer meer kan heers oor Christus en oor diegene vir wie Hy die hoogste prys betaal het nie.

Daarom sê Paulus in Romeine 4:25 dat Christus oorgelewer is vanweë ons oortredings en dat Hy opgewek is sodat ons vrygespreek kan word. Die opstanding van Christus is die waarborg dat die kruisdood van Christus werklik die volle delging van die skuld en die straf op ons sonde was sodat ons daarvan bevry is.

Maar daar kom iets by. As Christus die straf op die sonde volkome gedra het, geld dit ook dat Hy die reg van die sonde om nog langer oor ons heerskappy te voer, weggeneem het. Dit was deel van die straf op die sonde dat ons onder die mag van die sonde gekom het. Maar dit geld nou nie meer nie. In Romeine 6 vertel Paulus hoe die opstanding van Christus ons bevry het van die slawerny van die sonde.

Die evangelie van die opstanding maak eintlik eers die evangelie van die kruis tot wat dit is: die boodskap van volkome verlossing.

Baie Christene leef by ’n verskraalde evangelie. Hulle hou wel aan die kruis vas vir die versoening van hul sondes, maar verstaan nie dat Christus deur sy opstanding vir ons ook die oorwinning oor die sondes verkry het nie.

Ons moet die opstanding van Christus vir ons net so deur die geloof toeëien as wat ons dit met die kruis van Christus doen. Die geloof in die opstanding van Christus is die geheim van ons eie opstanding uit die sonde en ons pleitgrond voor God om ons elke dag opnuut weer van die mag van die sonde te verlos. – WDJ