Die Gees woon in ons

DIE GEES WOON IN ONS
Die Burger, 13 Mei 1989

Die Bybel vra van ons om te glo dat die Heilige Gees in ons woon. Dit is eintlik iets verbysterends as ons besef dat die Heilige Gees God self is, nie maar iets goddeliks of ’n goddelike krag nie. Die Gees is die heilige, almagtige, ewige, oneindige God self. Soos die Nederlandse teoloog Van Ruler geformuleer het: Die Heilige Gees is die hele God. En nou is dit die waarheid van Pinkster dat God self in die volle heerlikheid van sy Godheid deur die Heilige Gees in ons woon.

Dit geld uiteraard slegs as ’n belofte vir diegene wat deur die geloof in Christus ingeplant is. Soos ’n mens nie Christus sonder die Heilige Gees kan hê nie, so kan ’n mens ook nie die Heilige Gees sonder Christus hê nie. Maar as ons deur die geloof in Christus kinders van God is, mag ons nie daaraan twyfel dat die Heilige Gees self in ons harte woon en dat Hy aan ons gegee is om alles tot ons eiendom te maak wat Christus vir ons verkry het nie.

Die inwoning van die Gees in ons hart is ’n geloofswaarheid. Daarom moet ons telkens weer tyd neem om stil te word om ons gedagtes daarop te rig en dit deur die geloof opnuut as werklikheid vir onsself toe te eien, sodat dit deel van ons bewussyn kan word. Dan moet ons God daarvoor dank en ons opnuut oopstel vir die werking en heerskappy van die Gees.

Hierdie geloofsoefening is noodsaaklik, omdat ons die Heilige Gees nie self kan ervaar nie. Soms dink gelowiges dat hulle die Gees ervaar in oomblikke van intense vreugde of selfs in ekstatiese belewenisse. Maar dit is verstandig om te onderskei tussen wat ons ervaar en wat ons glo.

Wat ons ervaar, is altyd nog maar ons self. Ons ervaar ons eie gemoedsbewegings, ons eie vreugde en selfs ook ons eie ekstase. Die Heilige Gees is nie ’n ander naam vir ons gemoed nie. Ons ken God nie langs die weg van innerlike ervaring nie, maar deur sy Woord en beloftes. In ons gelowige omgang met Gods Woord word ons bewussyn deur die Gees van God op sodanige wyse met die geloof vervul, dat ons as gevolg daarvan blydskap, vreugde, diepe rus of miskien ook ekstase kan beleef.

Ons ervarings is egter dikwels meerduidig en onbetroubaar. Ons kan ons nie daarvan seker wees dat alles wat ons in ons hart ervaar, van die Gees afkomstig is nie. Ook ander invloede werk op ons in, dikwels uiters geraffineerd. Daarom moet ons ervarings altyd weer getoets word aan die Woord van God.

Dikwels weerspreek ons ervarings Gods beloftes. As ons daarna kyk, kan ons soms moeilik glo dat die Gees werklik in ons woon. Daarom moet ons ten diepste nie op ons ervarings steun nie, maar op Gods beloftes.

Daaraan moet ons ook in die dorste tye vashou. En die Gees is getrou: op sy tyd sal Hy ons deur die geloof weer die versekering en die vreugde gee wat ons nodig het. – WDJ