Gods teenwoordigheid

GODS TEENWOORDIGHEID
Die Burger, 10 Maart 1990

Die vorige Afrikaanse vertaling van die Bybel het op baie plekke na die aangesig van God verwys. Dink maar aan die pragtige woorde van Psalm 27: “Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o Here!”

Die uitdrukking kom op talle maniere voor, soos ’n konkordansie ’n mens kan oortuig. Meestal staan dit in uitsprake soos dat ’n mens voor die aangesig van God verkeer, dat God sy aangesig vir sy volk verberg of oor hulle laat skyn, en daar word selfs gepleit dat die aangesig van God saam met die volk deur die woestyn moet trek.

Ons het hier ’n tipiese voorbeeld van ’n letterlike vertaling van die oorspronklike Hebreeus. In die verlede is altyd probeer om die oorspronklike Hebreeuse woorde van die Bybel so letterlik as moontlik in Afrikaans te vertaal.

Dit het meegebring dat ook Hebreeuse idiome en spreekwyses letterlik in Afrikaans oorgebring is. Dat Afrikaans daardeur in ’n groot mate verryk is, kan nie betwyfel word nie. ’n Menigte van spreekwoorde in Afrikaans lê nog getuienis van hulle Semitiese herkoms af. En wie sou hulle graag wou ontbeer?

Dit het egter ook ’n negatiewe kant gehad. Dit het aan die Bybel- en kerktaal ’n eie oud-wêreldse karakter gegee wat as “tale Kanaäns” ver van die gewone spreektaal te staan gekom het en dikwels nie meer duidelik was nie. Dit geld ook van die uitsprake oor die aangesig van God.

Daarom is die nuwe metode om die Bybel te vertaal werklik baie beter. Dit is geen letterlike vertaling van die woorde en idiome nie, maar ’n poging om die bedoeling van die woorde en idiome in goeie Afrikaans weer te gee. In hierdie proses gaan daar vir meer as een ouer leser van die Bybel wel iets van die gevoelswaarde van die bekende uitdrukkings en segswyses van die Bybel verlore, maar die sin daarvan word tog duideliker weergegee.

Daarom kom die woorde “Gods aangesig” in die nuwe vertaling nie meer voor nie, maar is dit vervang met omskrywings wat slaan op die persoonlike teenwoordigheid van God. Gods aangesig is God self. Om sy aangesig te soek, is om sy teenwoordigheid te soek (Psalm 105:4), om na Hom te gaan (Psalm 27:8). Dat God sy aangesig vir sy volk verberg, beteken dat Hy afsydig van hulle staan, en dat Hy sy aangesig oor hulle laat skyn, dat Hy tot hulle redding verskyn (Numeri 6:25).

Volgens die Bybel is dit wesenlik vir ons omgang met God dat ons na sy persoonlike teenwoordigheid moet soek, dat ons by wyse van spreke sy oë moet opsoek, sy liefdevolle blik, sy glimlag, sy nabyheid. Ons moet daarna smag om met God self te verkeer, sodat Hy met ons kan praat en ons met Hom. Groter vreugde is daar nie. Die Bybel sê: “Versadiging van vreugde is voor U aangesig.” Dit beteken: “By U is daar oorvloedige blydskap.” (Psalm 16:11). – WDJ