Jesus, God met ons

JESUS, GOD MET ONS
Die Burger, 21 April 1990

Jesus neem in die Christelike geloof ’n sentrale plek in. Christelike geloof is geloof in Jesus Christus. Die Nuwe Testament gee daaraan in telkens nuwe formuleringe uitdrukking.

Dit is egter nie in stryd daarmee dat God self die sentrale plek in die Christelike geloof inneem nie. Christelike geloof beteken dat bely word dat ’n mens God alleen reg ken, as Jesus sentraal staan in jou kennis van God.

Dit is vir talle mense onbegryplik. Hulle vind dit moontlik om in God te glo. God is vir hulle die Onbeskryflike en Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die onsienlike, alleenwyse, ewige God. Maar dat geloof in Jesus nodig sou wees vir die ware kennis van God, vind hulle onaanvaarbaar.

Jesus is vir hulle ’n mens, miskien ’n groot profeet, iemand wat baie naby aan God gelewe het en deur God gebruik is. Hulle vind dit miskien nog moontlik om te aanvaar dat Hy God beter as ander mense geken, gedien en verkondig het en dat Hy daarvoor met die prys van sy lewe moes betaal. Maar dit maak hulle ongemaklik dat Christene bely dat Jesus meer as dit is, ja, dat Hy God self is wat onder ons kom woon het.

Tog is dit vir die Christelike kerk die hart van die evangelie. Daaromheen wentel al die lofsange van die Christenheid. In die belydenis van die Heilige Drie-eenheid van God spreek die kerk uit dat Jesus nie maar ’n profeet van God was of ’n wonderlik geheiligde mens wat naby aan God geleef het nie, maar dat Hy as mens tot die wese van God behoort, ja, dat Hy saam met die Vader en die Gees die één ware God en die ewige lewe is (1 Johannes 5:20).

Dit beteken dat God nie anders God is nie, as so dat hierdie mens Jesus tot sy Godheid behoort en dus geken en aanbid moet word as God wat in die vlees geopenbaar is. Christene glo nie dat Jesus God kom openbaar het deurdat Hy maar net ’n profeet was wat oor God gepreek het nie. Hulle bely dat sy hele bestaan as mens behoort tot die lewe van God self. Hy was en is God in ons midde, Immanuel. God is na sy wese die Vader van Jesus Christus wat in Hom geopenbaar is.

Dit is nie logies vatbaar nie. Dit staan haaks op ons natuurlike Godsbesef en wysgerige denke oor God. Maar dit is waaroor dit volgens die evangelie gaan in die wonder van Betlehem, die nag van Golgota en die blye môre van die Paasdag: God self het in sy Seun ons bestaan tot sy eie gemaak en dit tot op die bittere bodem deurleef en bevry.

Daarom sing die koor wat hemel en aarde omvat volgens die Openbaring van Johannes ook voor die troon van God nie net lofsange oor God as die Skepper nie, maar ook oor God as die Verlosser. Dit is die lied van die Lam wat geslag is. Van Hom word gesê dat aan Hom saam met die Een wat op die troon sit, die lof en die eer behoort, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. God is die God van Jesus, die God wat in Jesus die wêreld aan sy hart gedruk het. – WDJ