Prof Wille Jonker: profeet by uitnemendheid

Prof Wille Jonker: profeet by uitnemendheid
Kerkbode, 27 April 1990
KONINKRYK, KERK EN KOSMOS deur PF Theron en J Kinghorn (redakteurs).
(Uitgegee deur Pro-Christo Publikasies, Bloemfontein)
Resensent: dr Hennie Maartens.

Hierdie huldigingsbundel is uitgegee ter ere van prof Willie Jonker wat op 1 Maart 1989 sy sestigste verjaarsdag gevier het. Die radakteurs het verskeie teoloë vir bydraes genader.

Na die lees van die bundel, kan die kommentaar op die jubilaris se leer en lewe soos volg saamgevat word: prof WD Jonker is ‘n eskatologiese profeet by uitnemendheid. So ’n profeet het as uitgangspunt net een Boek, naamlik die Skrif. Sy lewe getuig daarvan en so ook sy teologie.

In een van sy werke, skryf prof Jonker: “Omdat die openbaring alleen in die Heilige Skrif te vinde is, is dan ook steeds gesê dat die Heilige Skrif ook vir die dogmatiek die unicum prin­cipium cognoscendi is”. Prof Jonker hanteer die Skrif nie op ’n naïewe of voor-wetenskaplike wyse nie, maar is alte bewus van die hermeneutiek en daarom probeer hy steeds om die waarheid na te vors in die lig van die eenheid of ekumenisiteit van die kerk. ’n Eskatologiese profeet luister in ons tyd na die Gees en Woord soos dit aan alle Christene geopenbaar is.

Prof Jonker is nie ’n ideologiese epigoon nie, maar wel ’n sensitiewe Skrifteoloog van formaat. Sy afwysing van apartheid as ideologies van aard en gevolglik ook nie Skriftuurlik nie, is ’n eskatologiese perspektief wat noemenswaardig is. Sou die Ned Geref Kerk hierdie standpunt dekades vroeër aanvaar het (soos wat prof Jonker dit toe bepleit het) sou sake beslis anders verloop het. Die kerk se getuienis teenoor die owerheid, sou ons baie lyding, pyn en skuldbelydenis gespaar het.

Dit is ’n heerlike ervaring om die werk te lees en te kan verklaar dat dit ’n genadige beskikking is dat prof WD Jonker aan die NG Kerk gegee is.

Ons beste wense vergesel hom en sy gesin.