Bediening van die Woord

BEDIENING VAN DIE WOORD
Die Burger, 19 Januarie 1991

Alle Christene glo dat ons geestelik op die Woord van God aangewese is. Met die Woord van God bedoel ons dan die evangelie van Gods genade in Christus wat na ons kom met die versekering van die liefde en vergiffenis van God, en die wet van God wat vir ons ’n lig op ons pad is en ’n lamp vir ons voet.

Die evangelie en die wet is albei in die Bybel opgeneem. Dit is daar vir elkeen om te lees. Ons weet egter dat die blote lees van die Bybel as sodanig nie noodwendig beteken dat ’n mens die Woord van die Here daarin tot jou hoor kom nie.

Baie mense lees die Bybel, bestudeer dit selfs noukeurig, maar dit spreek nie tot hulle op enige wyse wat hul hart aanraak sodat hulle bly word en die regte weg vind nie.

Dit kan alleen gebeur deur die Heilige Gees wat die wonder laat gebeur dat die woorde van die Bybel skielik vir ’n mens lewe kry, dat jou oë en hart daarvoor geopen word, en dat jy die ervaring het dat God self deur die woorde van die Bybel met jou praat. Die merkwaardige is nou dat die Heilige Gees hierdie wonder in die besonder laat gebeur wanneer ’n mens nie alleen met die Bybel besig is nie, maar wanneer die gemeente bymekaar is en die woorde van die Bybel as lewende Woord verkondig word, of waar ’n groepie gelowiges rondom die Bybel saamkom.

God het dit so bedoel dat sy Woord deur die diens van ander mense lewend tot ons moet kom. Ons is geroep om mekaar met die Woord van God te bedien.

Die wonderlikste van alles is dat ’n mens die Bybel goed kan ken; dat jy miskien selfs talle kere self gepreek of andere van raad uit die Bybel gedien het; dat jy dikwels die middel was waardeur die evangelie en die wet tot ander mense gekom het – en dat jy self dan telkens weer moet ervaar hoe nodig jy dit het dat andere ook aan jou die Woord moet bedien.

Elia het op die berg Karmel magtig die Woord van God bedien, en daarna in ’n kragtige gebed by God ingetree totdat God die reën gegee het waarna die hele land gesmag het.

Maar toe het hy gevlug en ineengestort en onder die besembos gaan lê – heeltemal uitgeput, liggaamlik en geestelik. God moes ’n engel na hom stuur om met hom te praat en die Woord aan hom te bedien. Daar moet vir die prediker gepreek word.

Die Woord wat van buite kom, wat ons deur iemand anders aangesê word, is dikwels vir ons die lewende stem van God wat ons laat opstaan om verder te gaan. Daarom het ons as Christene mekaar so nodig. Daarom het ons die erediens en die gemeenskap met ander Christene so nodig.

Ons het die prediking en die persoonlike sielsorg so nodig. Net so het die predikant self ’n pastor nodig om aan hom die dinge te sê wat hy self al dikwels aan ander mense gesê het.

Die sekerste manier om die troos van die evangelie te ontbeer is om jou af te sluit van ander gelowiges en van die Woord wat deur ander aan jou bedien moet word. – WDJ