Die mistieke eenheid met Christus

DIE MISTIEKE EENHEID MET CHRISTUS
Die Burger, 11 Mei 1991

Alle mense dink aan Christus hoofsaaklik as die historiese figuur Jesus. Dit is begryplik. Die Nuwe Testament vertel in die vier Evangelies inderdaad veel oor Jesus wat as mens gebore is, in Nasaret grootgeword het, in Palestina geleef en gepreek het, in Jerusalem gekruisig is en op die derde dag opgestaan het.

Hierdie historiese werklikhede is belangrik. Die Christelike geloof staan en val selfs daarmee. Daarom is dit noodsaaklik om in ons nadenke oor Jesus die volle gewig aan sy aardse lewe en prediking te gee.

Tog kan ons nie by die historiese Jesus bly staan nie, maar moet ons besef dat die betekenis van die aardse lewe van Jesus eers in die lig van sy opstanding en verheerliking aan die regterhand van die Vader sigbaar word.

Vir die Christelike geloof is Jesus meer as ’n historiese figuur wat eenmaal geleef het. Hy is die lewende Christus wat opgestaan het uit die dood en tans ’n posisie van majesteit beklee as die Here van hemel en aarde – die Middelaar tussen God en die mense en die Verlosser van almal wat in Hom glo.

As sodanig kan Hy in die gebed aangeroep word, kan met Hom gewandel word, kan daarop gereken word dat Hy altyd by ons teenwoordig is en kan die innigste gemeenskap met Hom ervaar word. So praat die Nuwe Testament in elk geval oor Hom en so word Hy deur die Christelike Kerk op grond van die Nuwe Testament bely en verkondig.

Dit is duidelik dat oor Jesus gedink en gepraat word op ’n wyse wat alles oorstyg wat ons oor ’n historiese mens sou kon sê, selfs al was dit die heiligste mens denkbaar. Jesus Christus staan aan die kant van God. As mens is Hy op sodanige wyse deel van die geskiedenis van God met die mense en behoort Hy so tot die wese van God dat ons aangaande Hom moet bely dat Hy vir ons ’n misterie is – ’n ondeurgrondelike geheimenis, en tog ’n heilswerklikheid wat alles oortref.

Volgens die Bybel is Hy God die Seun in die menslike vlees. Hy is as die verheerlikte Christus die Hoof van die Kerk en die hele kosmos. Terugskouend vanuit sy heerlikheid blyk Hy die Woord te wees wat van ewigheid af by God was en self God is. Deur Hom het God alle dinge geskep. Deur Hom hou alle dinge stand. Deur Hom het God alle dinge op aarde en in die hemel met Homself versoen. Met Hom word die gelowiges verenig.

Hulle word by Hom ingelyf. Hulle ontvang deel aan sy lewe. Hulle is lede van sy liggaam. Hulle groei met Hom saam tot gelykvormigheid aan sy beeld. Hy is die wingerdstok en hulle die ranke. In die teologie word dit uitgedruk deur te sê dat daar tussen Hom en hulle ’n mistieke eenheid, ’n unio mystica tot stand kom.

Soos die Christendom staan en val by die werklikheid van die historiese Jesus, so staan en val dit ook by die geheimenis van die verborge eenheid met die verheerlikte Christus. – WDJ