Die rus van die geloof

DIE RUS VAN DIE GELOOF
Die Burger, 21 Maart 1992

In tye van verandering mag die Christen in vertroue op die albestier van God rustig leef, wetende dat Hy die hele wêreld in sy hand hou en oor alle dinge regeer.

Dit is nie slegs ’n algemene leerstellige uitspraak nie. Dit is iets so prakties en troosvol dat ’n mens daarmee in kinderlike vertroue rustig na bed kan gaan en elke nuwe dag met blymoedigheid tegemoet kan tree.

Dit is nie altyd maklik nie. Die natuurlike neiging van mense in ’n tyd van oorgang is om die toekoms te vrees. Dit is begryplik, want daar is soveel onsekerheid oor wat die toekoms sal bring en die geskiedenis is so vol voorbeelde van politieke rampe wat die gevolg van menslike dwaasheid in sulke tye was, dat ’n mens rede het om bang te wees vir situasies van spanning en polarisasie.

Die mensheid leef maar voortdurend onder die bedreiging van die bose magte wat in homself aanwesig is en op ’n gegewe moment op ’n destruktiewe wyse soos ’n vulkaan kan oorkook. Hierdie eeu was seker die bloeddorstigste van alle eeue en die beelde daarvan wat deur die elektroniese media en die literatuur in die geheue ingeskerp word, hou mense bewus van die afgrond en chaos wat altyd maar ’n handbreedte weg is van diegene wat in die brandpunte van verandering lewe.

En tog, al is dit begryplik dat ’n mens in spannende tye vol angs en onsekerheid sal wees, moet gelowiges leer om God so te vertrou, dat hulle rustig kan gaan lê en slaap.

Wie Sondag ná Sondag met die Christelike Kerk bely dat God die Skepper en Onderhouer van alle dinge is en dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit as dié Een deur Wie die Vader alle dinge regeer, kan onmoontlik deur vrees en spanning beheers word asof God nie meer daar is nie.

God is ook nou in beheer van die geskiedenis, soos Hy altyd was. Hy regeer deur die verwarring en onsekerheid van mense heen. Sy heerskappy beteken nie dat alle dinge wat gebeur, as sy wil beskou moet word nie. Dit is nie Hy wat verwarring en dwaasheid veroorsaak nie. Sekerlik is sonde en boosheid nooit die wil van God nie. Maar God het die mag om ook sonde en boosheid te beheer en dienstig te maak aan die triomf van sy koninkryk.

Nêrens is dit duideliker as in die kruis en opstanding van Jesus Christus nie. Die dwaasheid van die mense en die lis van die duiwel is nie genoeg om Gods heerskappy te fnuik nie. Hy is magtiger as die misverstand, die domheid, die haat en die kortsigtigheid van mense en laat sy koninkryk kom, ondanks al die teenspel wat daarteen gebied word.

Slegs wie dit glo, kan in ’n tyd van gisting en onsekerheid rustig voortlewe en die goeie doen, in die wete dat God niks anders vra as dat gelowiges reg moet laat geskied, liefde en trou moet bewys, en bedagsaam voor Hom moet lewe nie (Miga 6:8). Vir die res sal Hy – wat deur Jesus·Christus oor alle dinge regeer – sorg.  – WDJ