Gereformeerde belydenis en die verstaan van die Bybel

GEREFORMEERDE BELYDENIS EN DIE VERSTAAN VAN DIE BYBEL

Watter rol behoort die gereformeerde belydenis by prediking te speel?

WD Jonker

15 April 1994

Lesing – 7 punte

  1. Die lees van die Bybel word altyd deur voorveronderstellings bepaal, sodat elke poging om die Bybel “objektief” te lees, die karakter van relatiewe objektiwiteit dra, dws so objektief as moontlik binne ’n gegewe verstaansraamwerk.
  2. Die kerk as gemeenskap van gelowiges lees die Bybel as boek van die kerk binne ’n geloofs- en belydeniskonteks.
  3. Die belydenis van die kerk moet verstaan word as ’n hermeneutiese konstruk wat die Skrif as ’n eenheid sien en die sentrale inhoud daarvan as evangelie begryp.
  4. Die Protestantse sola scriptura funksioneer binne ’n bepaalde hermeneutiese raamwerk wat in die geloofsgemeenskap geldig is.
  5. Dit maak ’n radikale verskil of die Bybel as die Heilige Skrif gelees en as gesaghebbende teks vir die verkondiging hanteer word, en of dit vanuit ’n “neutrale” standpunt histories-krities en vryblywend as ’n godsdienstige literêre dokument gelees en hanteer word.
  6. Die belydenis van die kerk kom nie eers by die dogmatiek en die homiletiek ter sprake nie, maar moet reeds in die eksegese funksioneer as die teks in die prediking as Woord van God hanteer moet word.
  7. Die belydenis funksioneer nie op ʼn meganiese wyse by die prediking nie, maar is altyd reeds aktief aanwesig by die omgang met die Skrif in die hele lewe van die bedienaar van die Woord.

Download the PDF file .