Terug na die basiese dinge

TERUG NA DIE BASIESE DINGE
Die Burger, Datum onbekend

In tye van geestelike verval en morele chaos is daar mense nodig wat die moed het om teen die stroom in te vaar en hulle te beywer vir die terugkeer na die basiese menslike waardes wat in die wet van God neergelê is.

Die morele en geestelike chaos waarin die wêreld aan die einde van die twintigste eeu verkeer, kan nie besweer word met groot skemas en slim plannetjies nie. Die rede daarvoor is dat dit opkom uit die wortel van die innerlike korrupsie van die menslike hart.

Die hart is ’n ongelooflik verwarde kuil van ongebreidelde begeertes wat vir die mens self en vir alle ander mense, ja selfs vir die hele skepping gevaarlik is.

Die Bybel sê: Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan? (Jeremia 17:9). Die ervaring bevestig dit. Mense het wel elkeen individueel ’n eie hart, maar die rigting van almal se harte is van nature dieselfde.

Onder die naam van groot ywer vir die beste waardes van die gemeenskap verryk mense hulleself en pleeg hulle korrupsie. Mooi woorde van liefde word gebruik om die bevrediging van eie begeertes te bevorder. Hoe mooier mense praat – dit leer die ervaring – hoe versigtiger moet jy vir hulle wees.

Die één les van die moderne geskiedenis is dat mooi ideale bedoel is om mense se ware bedoelinge te bedek. Hoe vaster ’n mens glo dat dit in jou eie groep anders gesteld is, hoe meer kwalifiseer jy vir ontnugtering.

Die ironiese is dat dit maar altyd so was. Die moderne wêreld met sy beskawing is nie beter as vroeër tye nie. Die beskawing het net daartoe bygedra dat die kwaad soveel vernietigender bedryf kan word, soveel geraffineerder. Die mens het nie verander nie, ondanks sy mooi slagspreuke.

Wat moet ’n mens in so ’n situasie doen? Dit klink vroom om te sê dat as almal net Christene was, alles anders sou gewees het. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Baie Christene is so halfslagtig in hulle Christenskap, dat hulle nie werklik ’n stryd teen die morele verwording voer nie, maar eerder meedoen aan die dinge wat die samelewing verwoes.

Wat nodig is, is dat alle mense geleer moet word om te onderskei waarop die regtig aankom. Van Christene mag met name verwag word dat hulle die wet van God weer midde in die chaos van die tyd helder moet sien en verstaan. As ’n profeet soos Amos vandag sou opstaan, sou hy tot in die mees praktiese dinge toe die gebrek aan integriteit in die samelewing blootgelê het en die Christene sou nie beter as die andere daarvan afgekom het nie.

Maar hy sou alle mense, wie hulle ook mag wees, teruggeroep het na die basiese dinge van die wet van God waarsonder geen menslike samelewing gesond kan wees nie. Die genesing van die samelewing is slegs gegee in ’n terugkeer na ’n eenvoudige lewe voor die aangesig van God en ’n ernstige begeerte om te doen wat die wet van God vra. – WDJ