‘n Diepe ontsag: In Memoriam – Johan Heyns

’N DIEPE ONTSAG – IN MEMORIAM – JOHAN HEYNS

WD Jonker
Jaarboek 1996

Vir die Woord van God het Heyns ’n diepe ontsag gehad. Veral sedert die begin van die jare tagtig het hy baie gedoen vir die vind van nuwe koers in die kerk. Hy was ’n gawe aan die kerk.

Dit is vir geen teenspraak vatbaar nie, dat Johan die vrugbaarste en mees produktiewe teoloog was wat die NG Kerk tot dusver opgelewer het. Sy werk is ook buite ons land bekend. Hy het ’n gawe gehad om maklik te skryf, goed te formuleer en sy gedagtes akkuraat weer te gee. Maar naas teoloog was hy ook filosoof. Dit het meegebring dat hy ook op ander akademiese terreine as die teologie kon beweeg.

Terselfdertyd was by ten diepste betrokke by die gang van sake in die samelewing, Hy was geen ivoortoring-teoloog nie, maar ’n hartstogtelike mens, vir wie die saak van vrede en geregtigheid in die samelewing van die allergrootste gewig was. Sy dood is ’n onberekende verlies.

Sou dit kon wees dat hy miskien die hoogste prys betaal het, juis vanweë sy ywer vir die saak van vrede, en versoening in ons land? Dit weet ons nie. Maar as dit so sou wees, dan het hy gesterf in die goeie tradisie van die getuie, die martelaar, wie se getuienis deur niks beter beseël kan word nie, as deur sy eie blood.