Is dit vir die NGK moontlik om die Belhar-belydenis as belydenis te aanvaar?

IS DIT VIR DIE NGK MOONTLIK OM DIE BELHAR-BELYDENIS AS BELYDENIS TE AANVAAR?

WD Jonker
(Ongedateer)

(Ongepubliseerde en ongedateerde aantekeninge oor die aanvaarding van die Belydenis van Belhar.)

 1. Dit sal vir die NGK beslis moeilik wees om dit doen. Dit is moontlik om verskeie redes daarvoor aan te voer, soos
  • dat baie lidmate bereid mag wees om te erken dat apartheid in die praktyk nie goed gewerk het nie en bepaalde dele van die bevolking aan lyding onderwerp het, maar dat hulle dit eerder sien as die mislukking van ‘n politieke program en nie as ‘n opsetlike morele vergryp nie;
  • dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid onreg meegebring het, dit as ’n verkeerde politiek sien en nie as sonde nie;
  • dat hulle, selfs al erken hulle dat apartheid tot ‘n sondige ideologie ontwikkel het, nog nie die rede daarvoor insien dat daar ‘n belydenismatige vorm aan die veroordeling daarvan gegee moet word nie;
  • dat hulle dit kan aanvaar dat die NGSK vanuit hulle situasie en ervaring ‘n belydenis daaroor kon uitgespreek het, maar tog meen dat dit nie van die lidmate van die NGK verwag kan word om daarmee in te stem en ‘n dokument as belydenis te aanvaar wat vanuit die eksistensiële situasie die NGSK, en nie die van die NGK, opgestel is nie;
  • dat hulle dit moeilik vind om hulleself te vereenselwig met ‘n dokument wat vir hulle eerder die bewys is van die triomf van die politieke teenparty as ‘n egte Christelike belydenis wat hulle ook uit die hart gegryp is.
 1. Ondanks hierdie moeilikhede is dit omgekeerd moontlik dat die NGK hierdie belydenis kan aanvaar
  • as ‘n daad van belydenis van skuld waarmee erken word dat die kerk mede-verantwoordelik was vir die beleid van apartheid wat deur die staat toegepas is, nie alleen met die volle steun van die kerk nie, maar ook op basis van die teologiese regverdiging daarvan deur die kerk;
  • as ‘n daad van erkenning dat die kerk nie duidelik genoeg onderskei het waarom dit gegaan het nie, blind was vir die werklike kwaad wat in apartheid aan die orde van die dag was, wat ten diepste saamgehang met selfliefde en die onvermoë om die mede-broeders en susters te aanvaar; en
  • as ‘n daad van bekering wat bereid maak om die tug te aanvaar wat deur hierdie belydenis oor die NGK uitgeoefen word.

In elk geval is dit duidelik dat dit vir die NGK geen maklike beslissing sal wees nie. Daarom moet dit ‘n rede wees tot veel en opregte besinning en gebed.