Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker

Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker – FDJ Basson (Proefskrif ingedien vir die graad Doktor in die Wysbegeerte (PhD) in die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch). Promotor: Prof DJ Smit (Departement Sistematiese Teologie en Ekklesiologie), Desember 2015.
Uit erkentlikheid en met dank aan professor Willie Jonker.

Download the PDF file .