Hý regeer

HÝ REGEER

WD Jonker
(Ongedateer)

DIE belydenis dat God oor alle dinge regeer, is een van die troosrykste en diepsinnigste elemente van die Christelike geloof. As ons dit werklik verstaan, bring dit nie net ’n bepaalde rus oor ons nie, maar ook die vryheid om te glo dat alles wat in ons persoonlike lewe en in die gang van die geskiedenis gebeur, uiteindelik ten goede sal meewerk met die oog op die koms van die koninkryk van God.

Die vertroue op die albestier van God is egter nie altyd maklik nie. Daar is bepaalde dinge wat ons graag wil sien gebeur. Daarvoor bid ons en daarvoor werk ons. Wanneer dit dan wel gebeur, sê ons graag dit was God wat die dinge so laat gebeur het. Só is dit vir baie van ons nie moeilik om te glo God het by Bloedrivier die gebed van ons vaders gehoor en ’n beslissende wending in die geskiedenis gebring nie.

Dit word egter baie moeiliker om in die regering van God te glo en daarop te vertrou as dinge minder gunstig uitval. Ons wense word dikwels deur die gang van die geskiedenis deurkruis. Dinge verloop so anders as wat vir ons goed en reg lyk. Ondanks ons inspanning en gebede ontwikkel die geskiedenis in ’n rigting wat vir ons donker en dreigend lyk.

Dit was ook so met die Anglo-Boereoorlog. Die smart en lyding van daardie jare was genoeg om opstand teenoor God op te werk. Hoe kon God dit toelaat? Was hy dalk afwesig?

Nee, Hy was nie. God het die geskiedenis in sy hand gehou, ook toe dit donker om ons was. Wat na die einde gelyk het, was in baie opsigte ’n nuwe begin. God se regering in die geskiedenis kan nie so maklik nagereken word nie. Ons insig in die dinge wat gebeur, is te oppervlakkig, te veel vanuit ons eie wense en tydelike belange, te min vanuit die gesigspunt van die koninkryk van God gesien. Daarom kan ons nie die gang van God in die geskiedenis nareken nie, maar moet dit vir ons ’n saak van geloof bly: dat God ook uit die kwaad die goeie te voorskyn kan laat kom, en dat Hy uiteindelik alle dinge ten goede sal laat meewerk.

Traumatiese tyd

Dit is goed dat ons dit in dié tyd sal onthou. Ons beleef in ons land en op ons vasteland tye van geweldige oorgang en verandering. Vir die blankes in die algemeen, maar in die besonder vir die Afrikaner, is dit ’n uiters moeilike, selfs ’n traumatiese tyd. Die gevare is sonder twyfel veel groter as die wat ons vaders by Bloedrivier of in die tyd van die Engelse oorlog in die gesig gestaar het. Dat baie van ons met somberheid na die toekoms kyk, is begryplik. Baie van ons ideale lyk nie meer asof hulle só verwesenlik kan word soos wat ons gedink het nie.

Juis daarom is dit noodsaaklik om ons te laat lei deur die oortuiging dat God uiteindelik oor die gang van die geskiedenis regeer. Die ervaring leer ons dat ons in ons beoordeling van die gang van die geskiedenis baie kortsigtig kan wees. Dit is nie net dat ons nie in staat is om die werklike gewig van die dinge wat gebeur, raak te sien nie. Ons is ook nie in staat om oor die lig- en skadusy van die dinge wat gebeur, korrek te oordeel nie.

Ons sien soms bepaalde ontwikkelinge in die geskiedenis as ’n donker bedreiging vir alles waaraan ons waarde heg, terwyl dit agterna blyk dat dinge tog anders verloop het. Omgekeerd kan ons bepaalde ontwikkelinge toejuig, wat later, as die volle implikasies daarvan sigbaar word, deur ons of toekomstige geslagte negatief beoordeel moet word.

Dikwels is ons ideale ook te subjektief, te veel op ons self en ons belange gerig, terwyl ons te min rekening hou met die belange van alle mense, en in die besonder ook met die belange van die koninkryk van God. Die doel van die geskiedenis is egter nie dat ons persoonlike wense en ideale bevredig moet word nie – hoe belangrik dit ook vir ons self mag wees – maar dat die plan van God met ons en met die geskiedenis bereik moet word.

Die belydenis van die regering van God oor alle dinge kan ons help om die beperktheid van ons oordele oor die geskiedenis te besef en in die geloof vas te hou aan die sekerheid dat God, wat alles weet en alles in sy hand het, beter as ons weet wat goed is. Dit moet ons leer om Hom te vertrou, ook wanneer dinge anders verloop as wat ons dit graag sou wou sien.

Hy is immers vir ons ’n toevlug van geslag tot geslag (Psalm 90:2). Soos Hy in die verlede deur seën en tugtiging sy goedheid oor ons geopenbaar het, so sal Hy dit ook in die toekoms doen. In die vertroue moet ons rus vind, selfs al kan ons nie altyd sy weë verstaan nie. Die weg van die Here is altyd die beste. Daaraan mag ons vashou.